Modern Greek Bible

Psalms 121

Psalms

Return to Index

Chapter 122

1

[] <> Eufranqhn ote moi eipon, AV upagwmen eiV ton oikon tou Kuriou×

2

Oi podeV hmwn qelousin istasqai en taiV pulaiV sou, Ierousalhm×

3

Ierousalhm, h wkodomhmenh wV poliV sunhrmosmenh omou.

4

Ekei anabainousin ai fulai, ai fulai tou Kuriou, kata to diatetagmenon eiV ton Israhl, dia na doxologhswsi to onoma tou Kuriou.

5

Dioti ekei eteqhsan qronoi dia krisin, oi qronoi tou oikou tou Dabid.

6

[] Zhteite thn eirhnhn thV Ierousalhm× aV eutucwsin oi agapwnteV se.

7

AV hnai eirhnh eiV ta teich sou, afqonia eiV ta palatia sou.

8

Eneken twn adelfwn mou kai twn plhsion mou, qelw legei twra, Eirhnh eiV se×

9

eneken tou oikou Kuriou tou Qeou hmwn, qelw zhtei to kalon sou.

Psalms 123

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: