Modern Greek Bible

Psalms 119

Psalms

Return to Index

Chapter 120

1

[] <> En th qliyei mou ekraxa proV ton Kurion, kai eishkouse mou.

2

Kurie, lutrwson thn yuchn mou apo ceilewn yeudwn, apo glwsshV doliaV.

3

Ti qelei soi dwsei h ti qelei soi prosqesei, h dolia glwssa;

4

Ta hkonhmena belh tou dunatou, meta anqrakwn arkeuqou.

5

[] Ouai eiV eme, dioti paroikw en Mesec, katoikw en taiV skhnaiV tou Khdar×

6

Polun kairon katwkhsen h yuch mou meta twn misountwn thn eirhnhn.

7

Egw agapw thn eirhnhn× all' otan omilw, autoi etoimazontai dia polemon.

Psalms 121

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: