Modern Greek Bible

Psalms 114

Psalms

Return to Index

Chapter 115

1

[] Mh eiV hmaV, Kurie, mh eiV hmaV, all' eiV to onoma sou doV doxan, dia to eleoV sou, dia thn alhqeian sou.

2

Dia ti na eipwsi ta eqnh, kai pou einai o QeoV autwn;

3

All' o QeoV hmwn einai en tw ouranw× panta osa hqelhsen epoihse.

4

Ta eidwla autwn einai argurion kai crusion, erga ceirwn anqrwpwn×

5

Stoma ecousi kai den lalousin× ofqalmouV ecousi kai den blepousin×

6

wta ecousi kai den akouousi× mukthraV ecousi kai den osfrainontai×

7

CeiraV ecousi kai den yhlafwsi× podaV ecousi kai den peripatousin× oude omilousi dia tou laruggoV autwn.

8

Omoioi autwn aV geinwsin oi poiounteV auta, paV o elpizwn ep' auta.

9

[] O Israhl hlpisen epi Kurion× autoV einai bohqoV kai aspiV autwn.

10

O oikoV tou Aarwn hlpisen epi Kurion× autoV einai bohqoV kai aspiV autwn.

11

Oi foboumenoi ton Kurion hlpisan epi Kurion× autoV einai bohqoV kai aspiV autwn.

12

O KurioV maV enequmhqh× qelei eulogei, qelei eulogei ton oikon Israhl× qelei eulogei ton oikon Aarwn.

13

Qelei eulogei touV foboumenouV ton Kurion, touV mikrouV meta twn megalwn.

14

O KurioV qelei auxhsei umaV, umaV kai ta tekna umwn.

15

seiV eisqe oi euloghmenoi tou Kuriou, tou poihsantoV ton ouranon kai thn ghn.

16

Oi ouranoi twn ouranwn einai tou Kuriou, thn de ghn edwken eiV touV uiouV twn anqrwpwn.

17

Oi nekroi den qelousin ainesei ton Kurion, oude panteV oi katabainonteV eiV ton topon thV siwphV×

18

all' hmeiV qelomen eulogei ton Kurion, apo tou nun kai ewV tou aiwnoV. Allhlouia.

Psalms 116

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: