Modern Greek Bible

Psalms 112

Psalms

Return to Index

Chapter 113

1

[] Aineite ton Kurion. Aineite, douloi tou Kuriou, aineite to onoma tou Kuriou.

2

Eih to onoma Kuriou euloghmenon apo tou nun kai ewV tou aiwnoV.

3

Apo anatolwn hliou ewV dusmwn autou, aV ainhtai to onoma tou Kuriou.

4

O KurioV einai uyhloV epi panta ta eqnh× epi touV ouranouV einai h doxa autou.

5

TiV wV KurioV o QeoV hmwn; o katoikwn en uyhloiV×

6

O sugkatabainwn dia na epibleph ta en tw ouranw kai ta en th gh×

7

o egeirwn apo tou cwmatoV ton ptwcon kai apo thV kopriaV anuywn ton penhta,

8

dia na kaqish auton meta twn arcontwn, meta twn arcontwn tou laou autou×

9

o katoikizwn thn steiran en oikw, mhtera eufrainomenhn eiV tekna. Allhlouia.

Psalms 114

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: