Modern Greek Bible

Psalms 111

Psalms

Return to Index

Chapter 112

1

[] Aineite ton Kurion. MakarioV o anqrwpoV o foboumenoV ton Kurion× eiV taV entolaV autou hdunetai sfodra.

2

To sperma autou qelei eisqai dunaton en th gh× h genea twn euqewn qelei euloghqh×

3

Agaqa kai plouth qelousin eisqai en tw oikw autou, kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna.

4

FwV anatellei en tw skotei dia touV euqeiV× einai elehmwn kai oiktirmwn kai dikaioV.

5

O kaloV anqrwpoV eleei kai daneizei× oikonomei ta pragmata autou en krisei.

6

[] BebaiwV den qelei pote klonisqh× eiV mnhmosunon aiwnion qelei eisqai o dikaioV.

7

Apo kakhV fhmhV den qelei fobhqh× h kardia autou einai sterea, elpizousa epi ton Kurion.

8

Esthrigmenh einai h kardia autou× den qelei fobhqh, ewsou idh thn ekdikhsin epi touV ecqrouV autou.

9

Eskorpisen, edwken eiV touV penhtaV× h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna× to keraV autou qelei uywqh en doxh.

10

O asebhV qelei idei kai qelei orgisqh× qelei trixei touV odontaV autou kai qelei analuqh× h epiqumia twn asebwn qelei apolesqh.

Psalms 113

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: