Modern Greek Bible

Psalms 110

Psalms

Return to Index

Chapter 111

1

[] Aineite ton Kurion. Qelw exumnei ton Kurion en olh kardia, en boulh euqewn kai en sunaxei.

2

Megala ta erga tou Kuriou, exhkribwmena upo pantwn twn hdunomenwn eiV auta.

3

Endoxon kai megaloprepeV to ergon autou, kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna.

4

Axiomnhmoneuta ekame ta qaumasia autou× elehmwn kai oiktirmwn einai o KurioV.

5

Edwke trofhn eiV touV foboumenouV auton× qelei enqumeisqai diapantoV thn diaqhkhn autou.

6

[] Anhggeile proV ton laon autou thn dunamin twn ergwn autou, dia na dwsh eiV autouV klhronomian eqnwn.

7

Ta erga twn ceirwn autou einai alhqeia kai krisiV× alhqinai pasai ai entolai autou×

8

esterewmenai eiV ton aiwna tou aiwnoV, pepoihmenai en alhqeia kai euquthti.

9

Apesteile lutrwsin proV ton laon autou× diwrise thn diaqhkhn autou eiV ton aiwna× agion kai foberon to onoma autou.

10

Arch sofiaV foboV Kuriou× panteV oi prattonteV autaV ecousi sunesin kalhn× h ainesiV autou menei eiV ton aiwna.

Psalms 112

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: