Modern Greek Bible

Psalms 108

Psalms

Return to Index

Chapter 109

1

[] <> Qee thV ainesewV mou, mh siwphshV×

2

dioti stoma asebouV kai stoma doliou hnoicqhsan ep' eme× elalhsan kat' emou me glwssan yeudh×

3

kai me logouV misouV me periekuklwsan kai me epolemhsan anaitiwV.

4

Anti thV agaphV mou einai antidikoi eiV eme× egw de proseucomai.

5

Kai antapedwkan eiV eme kakon anti kalou, kai misoV anti thV agaphV mou.

6

[] Katasthson asebh ep' auton× kai diaboloV aV stekh ek dexiwn autou.

7

Otan krinhtai, aV exelqh katadedikasmenoV× kai h proseuch autou aV geinh eiV amartian.

8

AV geinwsin ai hmerai autou oligai× alloV aV labh thn episkophn autou.

9

AV geinwsin oi uioi autou orfanoi kai h gunh autou chra.

10

Kai aV periplanwntai pantote oi uioi autou kai aV geinwsin epaitai, kai aV zhtwsin ek twn ereipiwn autwn.

11

AV pagideush o daneisthV panta ta uparconta autou× kai aV diarpaswsin oi xenoi touV kopouV autou.

12

AV mh uparch o elewn auton, kai aV mh hnai o oikteirwn ta orfana autou.

13

AV exoloqreuqwsin oi ekgonoi autou× en th epercomenh genea aV exaleifqh to onoma autwn.

14

AV elqh eiV enqumhsin enwpion tou Kuriou h anomia twn paterwn autou× kai h amartia thV mhtroV autou aV mh exaleifqh×

15

AV hnai pantote enwpion tou Kuriou, dia na ekkoyh apo thV ghV to mnhmosunon autwn.

16

Dioti den enequmhqh na kamh eleoV× alla katetrexen anqrwpon penhta kai ptwcon, dia na qanatwsh ton suntetrimmenon thn kardian.

17

Epeidh hgaphse kataran, aV elqh ep' auton× epeidh den hqelhsen eulogian, aV apomakrunqh ap' autou.

18

Epeidh eneduqh kataran wV imation autou, aV eiselqh wV udwr eiV ta entosqia autou kai wV elaion eiV ta osta autou×

19

AV geinh eiV auton wV to imation, to opoion enduetai kai wV h zwnh, thn opoian pantote perizwnnutai.

20

Auth aV hnai twn antidikwn mou h amoibh para tou Kuriou, kai twn lalountwn kaka kata thV yuchV mou.

21

[] Alla su, Kurie Qee, energhson met' emou dia to onoma sou× epeidh einai agaqon to eleoV sou, lutrwson me.

22

Dioti ptwcoV kai penhV eimai, kai h kardia mou einai peplhgwmenh entoV mou.

23

Parhlqon wV skia, otan ekklinh× ektinazomai wV h akriV.

24

Ta gonata mou htonhsan apo thV nhsteiaV kai h sarx mou exepesen apo tou pacouV authV.

25

Kai egw egeina oneidoV eiV autouV× ote me eidon, ekinhsan taV kefalaV autwn.

26

Bohqhson moi, Kurie o QeoV mou× swson me kata to eleoV sou×

27

kai aV gnwriswsin oti h ceir sou einai touto× oti su, Kurie, ekameV auto.

28

Autoi qelousi katarasqai, su de qeleiV eulogei× qelousi shkwqh, plhn qelousi kataiscunqh× o de douloV sou qelei eufrainesqai.

29

AV enduqwsin entrophn oi antidikoi mou× kai aV foreswsin wV ependuma thn aiscunhn autwn.

30

Qelw doxologei sfodra ton Kurion dia tou stomatoV mou, kai en mesw pollwn qelw umnologei auton×

31

Dioti istatai en th dexia tou ptwcou, dia na lutronh auton ek twn katadikazontwn thn yuchn autou.

Psalms 110

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: