Modern Greek Bible

Psalms 107

Psalms

Return to Index

Chapter 108

1

[] <> Etoimh einai h kardia mou, Qee× qelw yallei kai qelw yalmwdei en th doxh mou.

2

Exegerqhti, yalthrion, kai kiqara× qelw exegerqh to prwi.

3

Qelw se epainesei, Kurie, metaxu lawn, kai qelw yalmwdei eiV se metaxu eqnwn×

4

dioti emegalunqh ewV twn ouranwn to eleoV sou kai ewV twn nefelwn h alhqeia sou.

5

Uywqhti, Qee, epi touV ouranouV× kai h doxa sou aV hnai ef' olhn thn ghn×

6

[] dia na eleuqeronwntai oi agaphtoi sou× swson dia thV dexiaV sou kai epakouson mou.

7

O QeoV elalhsen en tw agiasthriw autou× qelw cairei, qelw moirasei thn Sucem kai thn koilada Sokcwq qelw diametrhsei×

8

Emou einai o Galaad, emou o ManasshV× o men Efraim einai h dunamiV thV kefalhV mou× o de IoudaV o nomoqethV mou×

9

O Mwab einai h lekanh tou plusimatoV mou× epi ton Edwm qelw riyei to upodhma mou× qelw alalaxei epi thn Palaistinhn.

10

TiV qelei me ferei eiV thn periteteicismenhn polin; tiV qelei me odhghsei ewV Edwm;

11

ouci su, Qee, o aporriyaV hmaV; kai den qeleiV exelqei, Qee, meta twn strateumatwn hmwn;

12

Bohqhson hmaV apo thV qliyewV, dioti mataia einai h para twn anqrwpwn swthria.

13

Dia tou Qeou qelomen kamei andragaqiaV× kai autoV qelei katapathsei touV ecqrouV hmwn.

Psalms 109

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: