Modern Greek Bible

Psalms 106

Psalms

Return to Index

Chapter 107

1

[] Doxologeite ton Kurion, dioti einai agaqoV, dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

2

AV legwsin outwV oi lelutrwmenoi tou Kuriou, touV opoiouV elutrwsen ek ceiroV tou ecqrou×

3

kai sunhgagen autouV ek twn cwrwn, apo anatolhV kai dusewV apo borra kai apo notou.

4

Perieplanwnto en th erhmw, en odw anudrw× oude euriskon polin dia katoikhsin.

5

Hsan peinwnteV kai diywnteV× h yuch autwn apekamnen en autoiV.

6

Tote ebohsan proV ton Kurion en th qliyei autwn× kai hleuqerwsen autouV apo twn anagkwn autwn.

7

Kai wdhghsen autouV di' euqeiaV odou, dia na upagwsin eiV polin katoikiaV.

8

AV umnologwsin eiV ton Kurion ta eleh autou kai ta qaumasia autou ta proV touV uiouV twn anqrwpwn×

9

Dioti ecortase yuchn diywsan, kai yuchn peinwsan eneplhsen apo agaqwn.

10

[] TouV kaqhmenouV en skotei kai skia qanatou, touV dedemenouV en qliyei kai en sidhrw×

11

dioti hpeiqhsan eiV ta logia tou Qeou kai thn boulhn tou Uyistou katefronhsan×

12

dia touto etapeinwse thn kardian autwn en kopw× epeson, kai den uphrcen o bohqwn.

13

Tote ebohsan proV ton Kurion en th qliyei autwn, kai eswsen autouV apo twn anagkwn autwn×

14

exhgagen autouV ek tou skotouV kai ek thV skiaV tou qanatou kai ta desma autwn sunetriyen.

15

AV umnologwsin eiV ton Kurion ta eleh autou kai ta qaumasia autou ta proV touV uiouV twn anqrwpwn×

16

dioti sunetriye pulaV calkinaV kai moclouV sidhrouV katekoyen.

17

[] Oi afroneV basanizontai dia taV parabaseiV autwn kai dia taV anomiaV autwn.

18

Pan faghton bdeluttetai h yuch autwn, kai plhsiazousin ewV twn pulwn tou qanatou.

19

Tote bowsi proV ton Kurion en th qliyei autwn, kai swzei autouV apo twn anagkwn autwn×

20

apostellei ton logon autou kai iatreuei autouV kai eleuqeronei apo thV fqoraV autwn.

21

AV umnologwsin eiV ton Kurion ta eleh autou, kai ta qaumasia autou ta proV touV uiouV twn anqrwpwn×

22

kai aV qusiazwsi qusiaV ainesewV kai aV khruttwsi ta erga autou en agalliasei.

23

[] Oi katabainonteV eiV thn qalassan me ploia, kamnonteV ergasiaV en udasi polloiV,

24

autoi blepousi ta erga tou Kuriou kai ta qaumasia autou ta ginomena eiV ta baqh×

25

Dioti prostazei, kai egeiretai anemoV kataigidoV, kai uyonei ta kumata authV.

26

Anabainousin ewV twn ouranwn kai katabainousin ewV twn abusswn× h yuch autwn thketai upo thV sumforaV.

27

Seiontai kai klonizontai wV o mequwn, kai pasa h sofia autwn canetai.

28

Tote krazousi proV ton Kurion en th qliyei autwn, kai exagei autouV apo twn anagkwn autwn.

29

Katasigazei thn anemozalhn, kai siwpwsi ta kumata authV.

30

Kai eufrainontai, dioti hsucasan× kai odhgei autouV eiV ton epiqumhton limena autwn.

31

AV umnologwsin eiV ton Kurion ta eleh autou kai ta qaumasia autou ta proV touV uiouV twn anqrwpwn×

32

kai aV uyonwsin auton en th sunaxei tou laou, kai en tw sunedriw twn presbuterwn aV ainwsin auton.

33

[] Metaballei potamouV eiV erhmon kai phgaV udatwn eiV xhrasian×

34

thn karpoforon ghn eiV almuran, dia thn kakian twn katoikountwn en auth.

35

Metaballei thn erhmon eiV limnaV udatwn kai thn xhran ghn eiV phgaV udatwn.

36

Kai ekei katoikizei touV peinwntaV, kai sugkrotousi poleiV eiV katoikhsin×

37

kai speirousin agrouV kai futeuousin ampelwnaV, oitineV kamnousi karpouV gennhmatoV.

38

Kai eulogei autouV, kai plhqunontai sfodra, kai den oligosteuei ta kthnh autwn.

39

Oligosteuousin omwV epeita kai tapeinonontai, apo thV stenocwriaV, thV sumforaV kai tou ponou.

40

Epiceei katafronhsin epi touV arcontaV kai kamnei autouV na periplanwntai en erhmw abatw.

41

Ton de penhta uyonei apo thV ptwceiaV kai kaqista wV poimnia taV oikogeneiaV.

42

Oi euqeiV blepousi kai eufrainontai× pasa de anomia qelei emfraxei to stoma authV.

43

OstiV einai sofoV aV parathrh tauta× kai qelousin ennohsei ta eleh tou Kuriou.

Psalms 108

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: