Modern Greek Bible

Psalms 105

Psalms

Return to Index

Chapter 106

1

[] Allhlouia. Aineite ton Kurion, dioti einai agaqoV× dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

2

TiV dunatai na khruxh ta krataia erga tou Kuriou, na kamh akoustaV pasaV taV aineseiV autou;

3

Makarioi oi fulattonteV krisin, oi prattonteV dikaiosunhn en panti kairw.

4

Mnhsqhti mou, Kurie, en th eumeneia th proV ton laon sou× episkefqhti me en th swthria sou×

5

dia na blepw to kalon twn eklektwn sou, dia na eufrainwmai en th eufrosunh tou eqnouV sou, dia na kaucwmai meta thV klhronomiaV sou.

6

[] Hmarthsamen meta twn paterwn hmwn× hnomhsamen, hsebhsamen.

7

Oi patereV hmwn en Aiguptw den enohsan ta qaumasia sou× den enequmhqhsan to plhqoV tou eleouV sou, kai se parwrgisan en th qalassh, en th Eruqra qalassh.

8

Kai omwV eswsen autouV dia to onoma autou, dia na kamh gnwsta ta krataia erga autou.

9

Kai epetimhse thn Eruqran qalassan, kai exhranqh× kai diebibasen autouV dia twn abusswn wV di' erhmou×

10

kai eswsen autouV ek thV ceiroV tou misountoV autouV, kai elutrwsen autouV ek thV ceiroV tou ecqrou.

11

Kai ta udata katekaluyan touV ecqrouV autwn× den apeleifqh oude eiV ex autwn.

12

Tote episteusan eiV touV logouV autou× eyalan thn ainesin autou.

13

[] Plhn tacewV elhsmonhsan ta erga autou× den periemeinan thn boulhn autou×

14

All' epequmhsan epiqumian en th erhmw, kai epeirasan ton Qeon en th anudrw.

15

Kai edwken eiV autouV thn aithsin autwn× apesteilen omwV eiV autouV noson qanathforon.

16

Efqonhsan eti ton Mwushn en tw stratopedw kai ton Aarwn ton agion tou Kuriou.

17

H gh hnoixe kai katepie ton Daqan, kai eskepase thn sunagwghn tou Abeirwn×

18

kai pur exhfqh en th sunagwgh autwn× h flox katekause touV asebeiV.

19

Kateskeuasan moscon en Cwrhb, kai prosekunhsan to cwneuton×

20

kai methllaxan thn doxan autwn eiV omoiwma booV trwgontoV corton.

21

Elhsmonhsan ton Qeon ton swthra autwn ton poihsanta megaleia en Aiguptw,

22

qaumasia en gh Cam, fobera en th Eruqra qalassh.

23

Kai eipe na exoloqreush autouV, an o MwushV o eklektoV autou den istato en th qrausei enwpion autou, dia na apostreyh thn orghn autou, wste na mh afanish autouV.

24

Katefronhsan eti thn ghn thn epiqumhthn× den episteusan eiV ton logon autou×

25

kai egoggusan en taiV skhnaiV autwn× den eishkousan thV fwnhV tou Kuriou.

26

Dia touto eshkwse thn ceira autou kat' autwn, dia na katastreyh autouV en th erhmw.

27

kai na streyh to sperma autwn metaxu twn eqnwn kai na diaskorpish autouV eiV touV topouV.

28

Kai prosekollhqhsan eiV ton Beel-fegwr, kai efagon qusiaV nekrwn×

29

kai parwxunan auton en toiV ergoiV autwn, wste efwrmhsen ep' autouV h plhgh.

30

Alla staqeiV o FineeV ekame krisin× kai h plhgh epause×

31

kai elogisqh eiV auton dia dikaiosunhn, eiV genean kai genean ewV aiwnoV.

32

Kai parwxunan auton en toiV udasi thV antilogiaV, kai epaqe kakwV o MwushV di' autouV×

33

dioti parwrgisan to pneuma autou, wste elalhsen astocastwV dia twn ceilewn autou.

34

[] Den exwloqreusan ta eqnh ta opoia o KurioV prosetaxen eiV autouV×

35

all' esmicqhsan meta twn eqnwn kai emaqon ta erga autwn×

36

kai elatreusan ta glupta autwn, ta opoia egeinan pagiV eiV autouV×

37

kai equsiasan touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn eiV ta daimonia×

38

Kai ecusan aima aqwon, to aima twn uiwn autwn kai twn qugaterwn autwn touV opoiouV equsiasan eiV ta glupta thV Canaan× kai emianqh h gh ex aimatwn.

39

Kai emolunqhsan me ta erga autwn, kai eporneusan me taV praxeiV autwn.

40

Dia touto h orgh tou Kuriou exhfqh kata tou laou autou, kai ebdelucqh thn klhronomian autou,

41

Kai paredwken autouV eiV taV ceiraV twn eqnwn× kai ekurieusan autouV oi misounteV autouV.

42

Kai eqliyan autouV oi ecqroi autwn, kai etapeinwqhsan upo taV ceiraV autwn.

43

PollakiV elutrwsen autouV, all' autoi parwrgisan auton me taV boulaV autwn× dio etapeinwqhsan dia thn anomian autwn.

44

Plhn epebleyen epi thn qliyin autwn, ote hkouse thn kraughn autwn×

45

kai enequmhqh thn proV autouV diaqhkhn autou kai metemelhqh kata to plhqoV tou eleouV autou.

46

Kai ekamen autouV na eurwsin eleoV enwpion pantwn twn aicmalwtisantwn autouV.

47

Swson hmaV, Kurie o QeoV hmwn, kai sunagage hmaV apo twn eqnwn, dia na doxologwmen to onoma sou to agion kai na kaucwmeqa eiV thn ainesin sou.

48

EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV× kai aV legh paV o laoV, Amhn. Allhlouia.

Psalms 107

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: