Modern Greek Bible

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

[] Doxologeite ton Kurion× epikaleisqe to onoma autou× kamete gnwsta en toiV laoiV ta erga autou.

2

Yallete eiV auton× yalmwdeite eiV auton× laleite peri pantwn twn qaumasiwn autou.

3

Kaucasqe eiV to agion autou onoma× aV eufrainetai h kardia twn ekzhtountwn ton Kurion.

4

Zhteite ton Kurion kai thn dunamin autou× ekzhteite to proswpon autou diapantoV.

5

Mnhmoneuete twn qaumasiwn autou ta opoia ekame× twn terastiwn autou kai twn krisewn tou stomatoV autou×

6

Sperma Abraam tou doulou autou, uioi Iakwb, oi eklektoi autou.

7

AutoV einai KurioV o QeoV hmwn× en pash th gh einai ai kriseiV autou.

8

[] Mnhmoneuete pantote thV diaqhkhV autou, tou logou, ton opoion prosetaxen eiV ciliaV geneaV,

9

thV diaqhkhV, thn opoian ekame proV ton Abraam, kai tou orkou autou proV ton Isaak×

10

kai ebebaiwsen auton proV ton Iakwb dia nomou, proV ton Israhl dia diaqhkhn aiwnion,

11

legwn, EiV se qelw dwsei thn ghn Canaan, merida thV klhronomiaV saV.

12

Enw hsan autoi oligostoi ton ariqmon, oligoi, kai paroikoi en auth,

13

kai dihrconto apo eqnouV eiV eqnoV, apo basileiou eiV allon laon,

14

den afhken anqrwpon na adikhsh autouV× malista uper autwn hlegxe basileiV,

15

legwn, mh eggishte touV kecrismenouV mou kai mh kakopoihshte touV profhtaV mou.

16

Kai ekalese peinan epi thn ghn× sunetriye pan sthrigma artou.

17

Apesteilen emprosqen autwn anqrwpon, Iwshf ton pwlhqenta wV doulon×

18

tou opoiou touV podaV esfigxan en desmoiV× ebalon auton eiV ta sidhra×

19

ewsou elqh o logoV autou× o logoV tou Kuriou edokimasen auton.

20

Apesteilen o basileuV kai elusen auton× o arcwn twn lawn, kai hleuqerwsen auton.

21

Katesthsen auton kurion tou oikou autou, kai arconta epi pantwn twn kthmatwn autou×

22

dia na paideuh touV arcontaV autou kata thn areskeian autou, kai na didaxh sofian touV presbuterouV autou.

23

Tote hlqen o Israhl eiV thn Aigupton, kai o Iakwb parwkhsen en gh Cam.

24

Kai o KurioV huxhse sfodra ton laon autou, kai ekrataiwsen auton uper touV ecqrouV autou.

25

[] Estrafh h kardia autwn eiV to na miswsi ton laon autou, eiV to na dolieuwntai enantion twn doulwn autou.

26

Exapesteile Mwushn ton doulon autou, kai Aarwn, ton opoion exelexen.

27

Exetelesan en mesw autwn touV logouV twn shmeiwn autou kai ta qaumasia autou en gh Cam.

28

Exapesteile skotoV, kai eskotase× kai den hpeiqhsan eiV touV logouV autou.

29

Metebale ta udata autwn eiV aima kai eqanatwse touV icquaV autwn.

30

H gh autwn anebruse batracouV, ewV twn tameiwn twn basilewn autwn.

31

Eipe, kai hlqe kunomuia, kai sknipeV eiV panta ta oria autwn.

32

Edwken eiV autouV calazan anti brochV, kai pur flogeron eiV thn ghn autwn×

33

kai epataxe taV ampelouV autwn kai taV sukeaV autwn, kai sunetriye ta dendra twn oriwn autwn.

34

Eipe, kai hlqen akriV, kai broucoV anariqmhtoV×

35

kai katefage panta ton corton en th gh autwn, kai katefage ton karpon thV ghV autwn.

36

Kai epataxe pan prwtotokon en th gh autwn, thn aparchn pashV dunamewV autwn.

37

Kai exhgagen autouV meta arguriou kai crusiou, kai den uphrcen asqenhV en taiV fulaiV autwn.

38

Eufranqh h AiguptoV eiV thn exodon autwn× dioti o foboV autwn eicen epipesei ep' autouV.

39

Exhplwse nefelhn dia na skepazh autouV, kai pur dia na feggh thn nukta.

40

Ezhthsan, kai eferen ortukia× kai arton ouranou ecortasen autouV.

41

Dihnoixe thn petran, kai aneblusan udata, kai dierreusan potamoi en topoiV anudroiV.

42

Dioti enequmhqh ton logon ton agion autou, ton proV Abraam ton doulon autou.

43

Kai exhgage ton laon autou en agalliasei, touV eklektouV autou en cara×

44

kai edwken eiV autouV taV gaiaV twn eqnwn, kai eklhronomhsan touV kopouV twn lawn×

45

dia na fulattwsi ta diatagmata autou, kai na ektelwsi touV nomouV autou. Allhlouia.

Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: