Modern Greek Bible

Psalms 103

Psalms

Return to Index

Chapter 104

1

[] Eulogei, h yuch mou, ton Kurion. Kurie Qee mou, emegalunqhV sfodra× timhn kai megaloprepeian eisai endedumenoV×

2

o peritulittomenoV to fwV wV imation, o ekteinwn ton ouranon wV katapetasma×

3

o stegazwn me udata ta uperwa autou× o poiwn ta nefh amaxan autou× o peripatwn epi pterugwn anemwn×

4

o poiwn touV aggelouV autou pneumata, touV leitourgouV autou puroV floga×

5

o qemeliwn thn ghn epi thn basin authV, dia na mh saleuqh eiV ton aiwna tou aiwnoV.

6

Me thn abusson, wV me imation, ekaluyaV authn× ta udata estaqhsan epi twn orewn×

7

apo epitimhsewV sou efugon× apo thV fwnhV thV bronthV sou esurqhsan en bia×

8

anebhsan eiV ta orh, katebhsan eiV taV koiladaV, eiV topon, ton opoion diwrisaV di' auta×

9

eqesaV orion, to opoion den qelousin uperbh oude qelousin epistreyei dia na skepaswsi thn ghn.

10

[] O exapostellwn phgaV eiV taV faraggaV, dia na rewsin anameson twn orewn×

11

potizousi panta ta qhria tou agrou× oi agrioi onoi sbunousi thn diyan autwn×

12

plhsion autwn ta peteina tou ouranou kataskhnousi, kai anameson twn kladwn keladousin.

13

O potizwn ta orh ek twn uperwwn autou× apo tou karpou twn ergwn sou cortainei h gh.

14

O anadidwn corton dia ta kthnh kai botanhn proV crhsin tou anqrwpou, dia na exagh trofhn ek thV ghV,

15

kai oinon eufrainonta thn kardian tou anqrwpou, elaion dia na lamprunh to proswpon autou, kai arton sthrizonta thn kardian tou anqrwpou.

16

Ecortasqhsan ta dendra tou Kuriou× ai kedroi tou Libanou, taV opoiaV efuteusen×

17

Opou ta peteina kamnousi fwleaV× ai peukai einai h katoikia tou pelargou.

18

Ta orh ta uyhla einai dia taV dorkadaV× ai petrai katafugh eiV touV dasupodaV.

19

[] Ekame thn selhnhn dia touV kairouV× o hlioV gnwrizei thn dusin autou.

20

FereiV skotoV, kai ginetai nux× en auth periferontai panta ta qhria tou dasouV×

21

oi skumnoi brucwntai dia na arpaswsi, kai na zhthswsi para tou Qeou thn trofhn autwn.

22

O hlioV anatellei× sunagontai kai plagiazousin en toiV sphlaioiV autwn×

23

exercetai o anqrwpoV eiV to ergon autou kai eiV thn ergasian autou ewV esperaV.

24

Poson megala einai ta erga sou, Kurie× ta panta en sofia epoihsaV× h gh einai plhrhV twn poihmatwn sou×

25

auth h qalassa h megalh kai eurucwroV. Ekei einai erpeta anariqmhta, zwa mikra meta megalwn×

26

ekei diatrecousi ta ploia× ekei o Leuiaqan outoV, ton opoion eplasaV dia na paizh en auth.

27

Panta tauta epi se elpizousi, dia na dwshV en kairw thn trofhn autwn.

28

DideiV eiV auta, sunagousin× anoigeiV thn ceira sou, cortainousin agaqa.

29

ApostrefeiV to proswpon sou, tarattontai× shkoneiV thn pnohn autwn, apoqnhskousi kai eiV to cwma autwn epistrefousin×

30

exapostelleiV to pneuma sou, ktizontai, kai ananeoneiV to proswpon thV ghV.

31

[] H doxa tou Kuriou estw eiV ton aiwna× aV eufrainetai o KurioV eiV ta erga autou×

32

o epiblepwn epi thn ghn kai kamnwn authn na tremh× eggizei ta orh, kai kapnizousi.

33

Qelw yallei eiV ton Kurion enosw zw× qelw yalmwdei eiV ton Qeon mou enosw uparcw.

34

H eiV auton meleth mou qelei eisqai glukeia× egw qelw eufrainesqai eiV ton Kurion.

35

AV ekleiywsin oi amartwloi apo thV ghV kai oi asebeiV aV mh uparcwsi pleon. Eulogei, h yuch mou, ton Kurion. Allhlouia.

Psalms 105

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: