Modern Greek Bible

Psalms 101

Psalms

Return to Index

Chapter 102

1

[] <> Kurie, eisakouson thV proseuchV mou, kai h kraugh mou aV elqh proV se.

2

Mh kruyhV to proswpon sou ap' emou× kaq' hn hmeran qlibomai, klinon proV eme to wtion sou× kaq' hn hmeran se epikaloumai, tacewV epakoue mou.

3

Dioti exelipon wV kapnoV ai hmerai mou, kai ta osta mou wV fruganon katexhranqhsan.

4

Eplhgwqh h kardia mou kai exhranqh wV cortoV, wste elhsmonhsa na trwgw ton arton mou.

5

Apo fwnhV tou stenagmou mou ekollhqhsan ta osta mou eiV to derma mou.

6

Katestaqhn omoioV tou erhmikou pelekanoV× egeina wV nuktokorax en taiV erhmoiV.

7

Agrupnw kai eimai wV strouqion monazon epi dwmatoV.

8

Olhn thn hmeran me oneidizousin oi ecqroi mou× oi mainomenoi omnuousi kat' emou.

9

Dioti efagon stakthn wV arton kai sunekerasa me dakrua to poton mou,

10

Ex aitiaV thV orghV sou kai thV aganakthsewV sou× dioti shkwsaV me erriyaV katw.

11

Ai hmerai mou parercontai wV skia, kai egw exhranqhn wV cortoV.

12

[] Su de, Kurie, eiV ton aiwna diameneiV, kai to mnhmosunon sou eiV genean kai genean.

13

Su qeleiV shkwqh, qeleiV splagcnisqh thn Siwn× dioti einai kairoV na elehshV authn, dioti o diwrismenoV kairoV efqasen.

14

Epeidh oi douloi sou areskontai eiV touV liqouV authV kai splagcnizontai to cwma authV.

15

Tote ta eqnh qelousi fobhqh to onoma tou Kuriou, kai panteV oi basileiV thV ghV thn doxan sou.

16

Otan o KurioV oikodomhsh thn Siwn qelei fanh en th doxa autou.

17

Qelei epibleyei epi thn proseuchn twn egkataleleimmenwn kai den qelei katafronhsei thn dehsin autwn.

18

Touto qelei grafqh dia thn genean thn epercomenhn× kai o laoV, ostiV qelei dhmiourghqh, qelei ainei ton Kurion.

19

Dioti ekuyen ek tou uyouV tou agiasthriou autou, ex ouranou epebleyen o KurioV epi thn ghn,

20

dia na akoush ton stenagmon twn desmiwn, dia na lush touV katadedikasmenouV eiV qanaton×

21

dia na khruttwsin en Siwn to onoma tou Kuriou kai thn ainesin autou en Ierousalhm,

22

otan sunacqwsin omou oi laoi kai ai basileiai, dia na douleuswsi ton Kurion.

23

[] Hdunatisen en th odw thn iscun mou× suneteme taV hmeraV mou.

24

Egw eipa, mh me arpashV, Qee mou, en tw hmisei twn hmerwn mou× ta eth sou einai eiV geneaV genewn.

25

Kat' arcaV su, Kurie, thn ghn eqemeliwsaV, kai erga twn ceirwn sou einai oi ouranoi.

26

Autoi qelousin apolesqh, su de diameneiV× kai panteV wV imation qelousi palaiwqh× wV perienduma qeleiV tulixei autouV, kai qelousin allacqh×

27

su omwV eisai o autoV, kai ta eth sou den qelousin ekleiyei.

28

Oi uioi twn doulwn sou qelousi katoikei, kai to sperma autwn qelei diamenei enwpion sou.

Psalms 103

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: