Modern Greek Bible

Psalms 100

Psalms

Return to Index

Chapter 101

1

[] <> EleoV kai krisin qelw yallei× eiV se, Kurie, qelw yalmwdei.

2

Qelw eisqai sunetoV en odw amwmw× pote qeleiV elqei proV eme; qelw peripatei en akeraiothti thV kardiaV mou en mesw tou oikou mou.

3

Den qelw balei pro ofqalmwn mou pragma ponhron× misw touV poiountaV paranoma× ouden toutwn qelei kollhqh eiV eme.

4

H diestrammenh kardia qelei apoblhqh ap' emou× ton ponhron den qelw gnwrizei.

5

Ton katalalounta krufiwV ton plhsion autou, touton qelw exoloqreuei× ton econta uperhfanon blemma kai ephrmenhn kardian, touton den qelw upoferei.

6

Oi ofqalmoi mou qelousin eisqai epi touV pistouV thV ghV, dia na sugkatoikwsi met' emou× o peripatwn en odw amwmw, outoV qelei me uphretei.

7

Den qelei katoikei en mesw tou oikou mou o ergazomenoV apathn× o lalwn yeudoV den qelei sterewqh emprosqen twn ofqalmwn mou.

8

Kata pasan prwian qelw exoloqreuei pantaV touV asebeiV thV ghV, dia na ekkoyw ek thV polewV tou Kuriou pantaV touV ergataV thV anomiaV.

Psalms 102

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: