Modern Greek Bible

Psalms 98

Psalms

Return to Index

Chapter 99

1

[] O KurioV basileuei, aV tremwsin oi laoi× o kaqhmenoV epi twn ceroubeim× aV seisqh h gh.

2

O KurioV einai megaV en Siwn, kai epi pantaV touV laouV einai uyhloV.

3

AV doxologwsi to onoma sou to mega kai foberon, dioti einai agion×

4

kai thn dunamin tou basilewV, ostiV agapa thn dikaiosunhn× su diwrisaV thn euquthta, su ekameV krisin kai dikaiosunhn eiV ton Iakwb.

5

Uyoute Kurion ton Qeon hmwn kai proskuneite eiV to upopodion twn podwn autou× dioti einai agioV.

6

[] MwushV kai Aarwn metaxu twn ierewn autou, kai Samouhl metaxu twn epikaloumenwn to onoma autou, epekalounto ton Kurion, kai autoV eishkouen autwn.

7

En stulw nefelhV elalei proV autouV× efulaxe ta marturia autou kai ta prostagmata, ta opoia edwken eiV autouV×

8

Kurie Qee hmwn, su eishkoueV autwn× egeinaV eiV autouV QeoV sugcwrhtikoV, plhn kai ekdikhthV dia taV praxeiV autwn.

9

Uyoute Kurion ton Qeon hmwn kai proskuneite eiV to oroV to agion autou× dioti agioV KurioV o QeoV hmwn.

Psalms 100

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: