Modern Greek Bible

Psalms 97

Psalms

Return to Index

Chapter 98

1

[] Yalate eiV ton Kurion asma neon× dioti ekame qaumasia× h dexia autou kai o braciwn o agioV autou enhrghsan eiV auton swthrian.

2

O KurioV ekame gnwsthn thn swthrian autou× emprosqen twn eqnwn apekaluye thn dikaiosunhn autou.

3

Enequmhqh to eleoV autou kai thn alhqeian autou proV ton oikon tou Israhl× panta ta perata thV ghV eidon thn swthrian tou Qeou hmwn.

4

[] Alalaxate eiV ton Kurion, pasa h gh× eufrainesqe kai agallesqe kai yalmwdeite.

5

Yalmwdeite eiV ton Kurion en kiqara× en kiqara kai fwnh yalmwdiaV.

6

Meta salpiggwn kai en fwnh keratinhV alalaxate enwpion tou BasilewV Kuriou.

7

AV hch h qalassa kai to plhrwma authV× h oikoumenh kai oi katoikounteV en auth.

8

Oi potamoi aV krotwsi ceiraV, ta orh aV agallwntai omou,

9

enwpion tou Kuriou× dioti ercetai dia na krinh thn ghn× qelei krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai touV laouV en euquthti.

Psalms 99

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: