Modern Greek Bible

Psalms 96

Psalms

Return to Index

Chapter 97

1

[] O KurioV basileuei× aV agalletai h gh× aV eufrainetai to plhqoV twn nhswn.

2

Nefelh kai omiclh einai kuklw autou× dikaiosunh kai krisiV h basiV tou qronou autou.

3

pur proporeuetai emprosqen autou kai kataflegei pantacoqen, touV ecqrouV autou.

4

Ai astrapai autou fwtizousi thn oikoumenhn× eiden h gh kai esaleuqh.

5

Ta orh dialuontai wV khroV apo thV parousiaV tou Kuriou, apo thV parousiaV tou Kuriou pashV thV ghV×

6

Anaggellousin oi ouranoi thn dikaiosunhn autou, kai blepousi panteV oi laoi thn doxan autou.

7

AV aiscunqwsi panteV oi latreuonteV ta glupta, oi kaucwmenoi eiV ta eidwla× proskuneite auton, panteV oi qeoi.

8

[] Hkousen h Siwn kai eufranqh, kai ecarhsan ai qugatereV tou Iouda dia taV kriseiV sou, Kurie.

9

Dioti su, Kurie, eisai uyistoV ef' olhn thn ghn× sfodra uperuywqhV uper pantaV touV qeouV.

10

Oi agapwnteV ton Kurion, miseite to kakon× autoV fulattei taV yucaV twn osiwn autou× eleuqeronei autouV ek ceiroV asebwn.

11

FwV speiretai dia ton dikaion kai eufrosunh dia touV euqeiV thn kardian.

12

Eufrainesqe, dikaioi, en Kuriw, kai umneite thn mnhmhn thV agiwsunhV autou.

Psalms 98

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: