Modern Greek Bible

Psalms 94

Psalms

Return to Index

Chapter 95

1

[] Deute, aV agalliasqwmen eiV ton Kurion× aV alalaxwmen eiV to frourion thV swthriaV hmwn.

2

AV profqaswmen enwpion autou meta doxologiaV× en yalmoiV aV alalaxwmen eiV auton.

3

Dioti QeoV megaV einai o KurioV, kai BasileuV megaV uper pantaV touV qeouV.

4

Dioti eiV autou thn ceira einai ta baqh thV ghV× kai ta uyh twn orewn einai autou.

5

Dioti autou einai h qalassa, kai autoV ekamen authn× kai thn xhran ai ceireV autou eplasan.

6

Deute, aV proskunhswmen kai aV prospeswmen× aV gonatiswmen enwpion tou Kuriou, tou Poihtou hmwn.

7

[] Dioti autoV einai o QeoV hmwn× kai hmeiV laoV thV boskhV autou kai probata thV ceiroV autou. Shmeron ean akoushte thV fwnhV autou,

8

mh sklhrunhte thn kardian saV, wV en tw parorgismw, wV en th hmera tou peirasmou en th erhmw×

9

opou oi patereV saV me epeirasan, me edokimasan kai eidon ta erga mou.

10

Tessarakonta eth dushresthqhn me thn genean ekeinhn, kai eipa, outoV einai laoV peplanhmenoV thn kardian, kai autoi den egnwrisan taV odouV mou.

11

Dia touto wmosa en th orgh mou, oti eiV thn anapausin mou den qelousin eiselqei.

Psalms 96

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: