Modern Greek Bible

Psalms 93

Psalms

Return to Index

Chapter 94

1

[] Qee twn ekdikhsewn, Kurie, Qee twn ekdikhsewn, emfanhqi.

2

Uywqhti, Krita thV ghV× apodoV antapodosin eiV touV uperhfanouV.

3

EwV pote oi asebeiV, Kurie, ewV pote oi asebeiV qelousi qriambeuei;

4

EwV pote qelousi proferei kai lalei sklhra; qelousi kaucasqai panteV oi ergatai thV anomiaV;

5

Ton laon sou, Kurie, kataqlibousi kai thn klhronomian sou kakopoiousi.

6

Thn chran kai ton xenon foneuousi kai qanatonousi touV orfanouV.

7

Kai legousi, den qelei idei o KurioV oude qelei nohsei o QeoV tou Iakwb.

8

Ennohsate, oi afroneV metaxu tou laou× kai oi mwroi, pote qelete fronimeusei;

9

O futeusaV to wtion, den qelei akousei; o plasaV ton ofqalmon, den qelei idei;

10

O swfronizwn ta eqnh, den qelei elegxei; o didaskwn ton anqrwpon gnwsin;

11

O KurioV gnwrizei touV dialogismouV twn anqrwpwn, oti einai mataioi.

12

[] MakarioV o anqrwpoV, ton opoion swfronizeiV, Kurie, kai dia tou nomou sou didaskeiV auton×

13

dia na anapauhV auton apo twn hmerwn thV sumforaV, ewsou skafqh lakkoV eiV ton asebh.

14

Dioti den qelei aporriyei o KurioV ton laon autou, kai thn klhronomian autou den qelei egkataleiyei.

15

Epeidh h krisiV qelei epistreyei eiV thn dikaiosunhn, kai qelousin akolouqhsei authn panteV oi euqeiV thn kardian.

16

TiV qelei shkwqh uper emou kata twn ponhreuomenwn; tiV qelei parastaqh uper emou kata twn ergatwn thV anomiaV;

17

Ean o KurioV den me ebohqei, par' oligon hqele katoikhsei yuch mou en th siwph.

18

Ote elegon, wlisqhsen o pouV mou, to eleoV sou, Kurie, me ebohqei.

19

En tw plhqei twn amhcaniwn thV kardiaV mou, ai parhgoriai sou eufranan thn yuchn mou.

20

MhpwV ecei meta sou sugkoinwnian o qronoV thV anomiaV, ostiV mhcanatai adikian anti nomou;

21

Autoi eformwsi kata thV yuchV tou dikaiou kai aima aqwon katadikazousin.

22

All' o KurioV einai eiV eme katafugion kai o QeoV mou to frourion thV elpidoV mou.

23

Kai qelei epistreyei ep' autouV thn anomian autwn kai en th ponhria autwn qelei afanisei autouV× KurioV o QeoV hmwn qelei afanisei autouV.

Psalms 95

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: