Modern Greek Bible

Psalms 92

Psalms

Return to Index

Chapter 93

1

[] O KurioV basileuei× megaloprepeian einai endedumenoV× endedumenoV einai o KurioV dunamin kai periezwsmenoV× kai thn oikoumenhn esterewsen, wste den qelei saleuqh.

2

Ap' archV einai esterewmenoV o qronoV sou× apo tou aiwnoV su eisai.

3

Uywsan oi potamoi, Kurie, uywsan oi potamoi thn fwnhn autwn× oi potamoi uywsan ta kumata autwn.

4

O KurioV o en uyistoiV einai dunatwteroV uper ton hcon pollwn udatwn, uper ta dunata kumata thV qalasshV×

5

ta marturia sou einai pista sfodra× eiV ton oikon sou anhkei agiothV, Kurie, eiV makrothta hmerwn.

Psalms 94

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: