Modern Greek Bible

Psalms 90

Psalms

Return to Index

Chapter 91

1

[] O katoikwn upo thn skephn tou Uyistou upo thn skian tou PantokratoroV qelei diatribei.

2

Qelw legei proV ton Kurion, Su eisai katafugh mou kai frourion mou× QeoV mou× ep' auton qelw elpizei.

3

Dioti autoV qelei se lutronei ek thV pagidoV twn kunhgwn kai ek qanathforou loimou.

4

Me ta ptera autou qelei se skepazei, kai upo taV pterugaV autou qeleiV eisqai asfalhV× h alhqeia autou einai panoplia kai aspiV.

5

Den qeleiV fobeisqai apo fobou nukterinou, thn hmeran apo belouV petwmenou.

6

Apo qanatikou, to opoion peripatei en skotei× apo oleqrou, ostiV erhmonei en meshmbria×

7

CiliaV qelei piptei ex aristerwn sou kai muriaV ek dexiwn sou× plhn eiV se den qelei plhsiazei.

8

Monon me touV ofqalmouV sou qeleiV qewrei kai qeleiV blepei twn asebwn thn antapodosin.

9

[] Epeidh su ton Kurion, thn elpida mou, ton Uyiston ekameV katafugion sou,

10

den qelei sumbainei eiV se kakon, kai mastix den qelei plhsiazei eiV thn skhnhn sou.

11

Dioti qelei prostaxei eiV touV aggelouV autou peri sou, dia na se diafulattwsin en pasaiV taiV odoiV sou.

12

Qelousi se shkonei epi twn ceirwn autwn, dia na mh proskoyhV proV liqon ton poda sou.

13

QeleiV pathsei epi leonta kai epi aspida× qeleiV katapathsei skumnon kai drakonta.

14

Epeidh eqesen eiV eme thn agaphn autou, dia touto qelw lutrwsei auton× qelw uywsei auton, dioti egnwrise to onoma mou.

15

Qelei me epikaleisqai, kai qelw eisakouei autou× met' autou qelw eisqai en qliyei× qelw lutronei auton kai qelw doxazei auton.

16

Qelw cortasei auton makrothta hmerwn kai qelw deixei eiV auton thn swthrian mou.

Psalms 92

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: