Modern Greek Bible

Psalms 88

Psalms

Return to Index

Chapter 89

1

[] <> Ta eleh tou Kuriou eiV ton aiwna qelw yallei× dia tou stomatoV mou qelw anaggellei thn alhqeian sou eiV genean kai genean.

2

Dioti eipa, to eleoV sou qelei qemeliwqh eiV ton aiwna× en toiV ouranoiV qeleiV sterewsei thn alhqeian sou.

3

Ekama diaqhkhn meta tou eklektou mou× wmosa proV Dabid ton doulon mou×

4

DiapantoV qelw sterewsei to sperma sou, kai qelw oikodomhsei ton qronon sou eiV genean kai genean. Diayalma.

5

[] Kai oi ouranoi qelousin umnei ta qaumasia sou, Kurie× kai h alhqeia sou qelei exumneisqai en th sunaxei twn agiwn.

6

Dioti tiV en tw ouranw dunatai na exiswqh me ton Kurion; TiV metaxu twn uiwn twn dunatwn dunatai na omoiwqh me ton Kurion;

7

O QeoV einai foberoV sfodra en th boulh twn agiwn kai sebastoV en pasi toiV kuklw autou.

8

Kurie Qee twn dunamewn, tiV omoioV sou; dunatoV eisai, Kurie, kai h alhqeia sou einai kuklw sou.

9

Su despozeiV thn eparsin thV qalasshV× otan shkonwntai ta kumata authV, su tapeinoneiV auta.

10

Su sunetriyaV thn Raab wV traumatian× dia tou bracionoV thV dunamewV sou dieskorpisaV touV ecqrouV sou.

11

Sou einai oi ouranoi kai sou h gh thn oikoumenhn kai to plhrwma authV, su eqemeliwsaV auta.

12

Ton borran kai ton noton, su ektisaV autouV× Qabwr kai Aermwn eiV to onoma sou qelousin agallesqai.

13

EceiV iscuron ton braciona× krataia einai h ceir sou× uyhlh h dexia sou.

14

H dikaiosunh kai h krisiV einai h basiV tou qronou sou× to eleoV kai h alhqeia qelousi proporeuesqai emprosqen tou proswpou sou.

15

[] MakarioV o laoV o ginwskwn alalagmon× qelousi peripatei, Kurie, en tw fwti tou proswpou sou.

16

EiV to onoma sou qelousin agallesqai olhn thn hmeran× kai eiV thn dikaiosunhn sou qelousin uywqh.

17

Dioti su eisai to kauchma thV dunamewV autwn× kai dia thV eumeneiaV sou qelei uywqh to keraV hmwn.

18

Dioti o KurioV einai h aspiV hmwn× kai o AgioV tou Israhl o basileuV hmwn.

19

[] ElalhsaV tote di' oramatoV proV ton osion sou kai eipaV× eqesa bohqeian epi ton dunaton× uywsa eklekton ek tou laou×

20

Eurhka Dabid ton doulon mou× me to elaion to agion mou ecrisa auton×

21

h ceir mou qelei stereonei auton× kai o braciwn mou qelei endunamonei auton.

22

den qelei uperiscusei ecqroV kat' autou× oude uioV anomiaV qelei talaipwrhsei auton.

23

Kai qelw katakoyei ap' emprosqen autou touV ecqrouV autou× kai touV misountaV auton qelw katatropwsei.

24

H de alhqeia mou kai to eleoV mou qelousin eisqai met' autou× kai en tw onomati mou qelei uywqh to keraV autou.

25

Kai qelw qesei thn ceira autou epi thn qalassan, kai epi touV potamouV thn dexian autou.

26

AutoV qelei kraxei proV eme, Pathr mou eisai, QeoV mou kai petra thV swthriaV mou.

27

Egw bebaiwV qelw kamei auton prwtotokon mou, Uyiston epi touV basileiV thV ghV.

28

DiapantoV qelw fulattei eiV auton to eleoV mou, kai h diaqhkh mou qelei eisqai sterea met' autou.

29

Kai qelw kamei na diamenh to sperma autou eiV ton aiwna, kai o qronoV autou wV ai hmerai tou ouranou.

30

Ean egkatalipwsin oi uioi autou ton nomon mou kai eiV taV kriseiV mou den peripathswsin×

31

Ean parabwsi ta diatagmata mou kai den fulaxwsi taV entolaV mou×

32

Tote qelw episkefqh me rabdon taV parabaseiV autwn kai me plhgaV taV paranomiaV autwn.

33

To eleoV mou omwV den qelw afairesei ap' autou, oude qelw yeusqh kata thV alhqeiaV mou.

34

Den qelw parabh thn diaqhkhn mou, oude qelw aqethsei o, ti exhlqen ek twn ceilewn mou.

35

Apax wmosa eiV thn agiothta mou, oti den qelw yeusqh proV ton Dabid.

36

To sperma autou qelei diamenei eiV ton aiwna kai o qronoV autou wV o hlioV, enwpion mou×

37

WV h selhnh qelei sterewqh eiV ton aiwna kai martuV pistoV en tw ouranw. Diayalma.

38

[] Alla su apebaleV kai ebdelucqhV, wrgisqhV kata tou cristou sou×

39

hkurwsaV thn diaqhkhn tou doulou sou× ebebhlwsaV to diadhma autou ewV thV ghV.

40

KatebaleV pantaV touV fragmouV autou× hfanisaV ta ocurwmata autou×

41

diarpazousin auton panteV oi diabainonteV thn odon× katestaqh oneidoV eiV touV geitonaV autou.

42

UywsaV thn dexian twn enantiwn autou× eufranaV pantaV touV ecqrouV autou×

43

hmblunaV malista to kopteron thV romfaiaV autou kai den esterewsaV auton en th mach×

44

EpausaV thn doxan autou kai ton qronon autou erriyaV kata ghV.

45

WligosteusaV taV hmeraV thV neothtoV autou× enedusaV auton me aiscunhn. Diayalma.

46

EwV pote, Kurie; qeleiV kruptesqai diapantoV; qelei kaiesqai wV pur h orgh sou;

47

Mnhsqhti poson bracuV einai o kairoV mou, en tini mataiothti epoihsaV pantaV touV uiouV twn anqrwpwn.

48

TiV anqrwpoV qelei zhsei kai den qelei idei qanaton; tiV qelei lutrwsei thn yuchn autou ek thV ceiroV tou adou; Diayalma.

49

Pou einai ta eleh sou ta arcaia, Kurie, ta opoia wmosaV proV ton Dabid en th alhqeia sou;

50

Mnhsqhti, Kurie, tou oneidismou twn doulwn sou, ton opoion ferw en tw kolpw mou upo tosoutwn poluariqmwn lawn×

51

me ton opoion wneidisan oi ecqroi sou, Kurie× me ton opoion wneidisan ta icnh tou cristou sou.

52

EuloghtoV KurioV eiV ton aiwna. Amhn, kai amhn.

Psalms 90

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: