Modern Greek Bible

Psalms 87

Psalms

Return to Index

Chapter 88

1

[] <> Kurie o QeoV thV swthriaV mou, hmeran kai nukta ekraxa enwpion sou×

2

AV elqh enwpion sou h proseuch mou× klinon to wtion sou eiV thn kraughn mou×

3

Dioti eneplhsqh kakwn h yuch mou, kai h zwh mou plhsiazei eiV ton adhn.

4

Sugkathriqmhqhn meta twn katabainontwn eiV ton lakkon× egeina wV anqrwpoV mh ecwn dunamin×

5

egkataleleimmenoV metaxu twn nekrwn, wV oi pefoneumenoi, koitwmenoi en tw tafw, touV opoiouV den enqumeisai pleon, kai oitineV apekophsan apo thV ceiroV sou.

6

M' ebaleV eiV ton katwtaton lakkon, eiV to skotoV, eiV ta baqh.

7

Ep' eme epesthricqh o qumoV sou, kai panta ta kumata sou epefereV ep' eme. Diayalma.

8

EmakrunaV touV gnwstouV mou ap' emou× me ekameV bdelugma proV autouV× apekleisqhn kai den dunamai na exelqw.

9

O ofqalmoV mou htonhsen apo thV qliyewV× se epekalesqhn, Kurie, olhn thn hmeran× hplwsa proV se taV ceiraV mou.

10

[] MhpwV eiV touV nekrouV qeleiV kamei qaumasia; h oi teqnewteV qelousi shkwqh kai qelousi se ainesei; Diayalma.

11

MhpwV en tw tafw qelousi dihgeisqai to eleoV sou h thn alhqeian sou en th fqora;

12

MhpwV qelousi gnwrisqh en tw skotei ta qaumasia sou kai h dikaiosunh sou en tw topw thV lhqhV.

13

All' egw proV se, Kurie, ekraxa× kai to prwi h proseuch mou qelei se profqasei.

14

Dia ti, Kurie, aporripteiV thn yuchn mou, apokrupteiV to proswpon sou ap' emou;

15

Eimai teqlimmenoV kai yucomacwn ek neothtoV× dokimazw touV fobouV sou kai euriskomai en amhcania.

16

Ep' eme dihlqon ai orgai sou× oi tromoi sou me efanisan.

17

WV udata me perietrigurisan olhn thn hmeran× omou me periekuklwsan.

18

ApemakrunaV ap' emou ton agaphton kai ton filon× oi gnwstoi mou einai afaneiV.

Psalms 89

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: