Modern Greek Bible

Psalms 86

Psalms

Return to Index

Chapter 87

1

[] <> To qemelion autou einai eiV ta orh ta agia.

2

Agapa o KurioV taV pulaV thV Siwn uper panta ta skhnwmata tou Iakwb.

3

Endoxa elalhqhsan peri sou, poliV tou Qeou. Diayalma.

4

[] Qelw anaferei thn Raab kai thn Babulwna metaxu twn gnwrizontwn me× idou, h Palaistinh kai h TuroV meta thV AiqiopiaV× outoV egennhqh ekei.

5

Kai peri thV Siwn qelousin eipei, outoV kai ekeinoV egennhqh en auth× kai autoV o UyistoV qelei sterewsei authn.

6

O KurioV qelei ariqmhsei, otan katagrayh touV laouV, oti outoV egennhqh ekei. Diayalma.

7

Kai oi yaltai kaqwV kai oi lalhtai twn organwn qelousi legei, Pasai ai phgai mou einai en soi.

Psalms 88

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: