Modern Greek Bible

Psalms 85

Psalms

Return to Index

Chapter 86

1

[] <> Klinon, Kurie, to wtion sou× epakouson mou, dioti ptwcoV kai penhV eimai egw.

2

Fulaxon thn yuchn mou, dioti eimai osioV× su, Qee mou, swson ton doulon sou ton elpizonta epi se.

3

Elehson me, Kurie, dioti proV se krazw olhn thn hmeran.

4

Eufranon thn yuchn tou doulou sou, dioti proV se, Kurie, uyonw thn yuchn mou.

5

Dioti su, Kurie, eisai agaqoV kai eusplagcnoV kai polueleoV eiV pantaV touV epikaloumenouV se.

6

Akroasqhti, Kurie, thV proseuchV mou kai prosexon eiV thn fwnhn twn dehsewn mou.

7

En hmera qliyewV mou qelw se epikaleisqai, dioti qeleiV mou eisakouei.

8

[] Den einai omoioV sou metaxu twn qewn, Kurie× oude erga omoia twn ergwn sou.

9

Panta ta eqnh, ta opoia ekameV, qelousin elqei kai proskunhsei enwpion sou, Kurie, kai qelousi doxasei to onoma sou×

10

dioti megaV eisai kai kamneiV qaumasia× su eisai QeoV monoV.

11

Didaxon me, Kurie, thn odon sou, kai qelw peripatei en th alhqeia sou× proshlone thn kardian mou eiV ton fobon tou onomatoV sou.

12

Qelw se ainei, Kurie o QeoV mou, en olh th kardia mou kai qelw doxazei to onoma sou eiV ton aiwna×

13

dioti mega ep' eme to eleoV sou× kai hleuqerwsaV thn yuchn mou ex adou katwtatou.

14

Qee, oi uperhfanoi eshkwqhsan kat' emou, kai ai sunaxeiV twn biastwn ezhthsan thn yuchn mou× kai den se eqesan enwpion autwn.

15

Alla su, Kurie, eisai QeoV oiktirmwn kai elehmwn, makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV.

16

Epibleyon ep' eme kai elehson me× doV thn dunamin sou eiV ton doulon sou kai swson ton uion thV doulhV sou.

17

Kame eiV eme shmeion eiV agaqon, dia na idwsin oi misounteV me kai na aiscunqwsi× dioti su, Kurie, me ebohqhsaV kai me parhgorhsaV.

Psalms 87

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: