Modern Greek Bible

Psalms 84

Psalms

Return to Index

Chapter 85

1

[] <> EuhresthqhV, Kurie, eiV thn ghn sou× efereV apo thV aicmalwsiaV ton Iakwb.

2

SunecwrhsaV thn anomian tou laou sou× eskepasaV pasaV taV amartiaV autwn. Diayalma.

3

KatepausaV pasan thn orghn sou× apestreyaV apo thV orghV tou qumou sou.

4

Epistreyon hmaV, Qee thV swthriaV hmwn, kai katapauson ton kaq' hmwn qumon sou.

5

QeleiV eisqai diapantoV wrgismenoV eiV hmaV; qeleiV epekteinei thn orghn sou apo geneaV eiV genean;

6

Den qeleiV palin zwopoihsei hmaV, dia na eufrainhtai o laoV sou eiV se;

7

Deixon eiV hmaV, Kurie, to eleoV sou kai doV eiV hmaV thn swthrian sou.

8

[] Qelw akousei ti qelei lalhsei KurioV o QeoV× dioti qelei lalhsei eirhnhn proV ton laon autou kai proV touV osiouV autou× kai aV mh epistreywsin eiV afrosunhn.

9

BebaiwV plhsion twn foboumenwn auton einai h swthria autou, dia na katoikh doxa en th gh hmwn.

10

EleoV kai alhqeia sunaphnthqhsan× dikaiosunh kai eirhnh efilhqhsan.

11

Alhqeia ek thV ghV qelei anablasthsei× kai dikaiosunh ex ouranou qelei kuyei.

12

O KurioV bebaiwV qelei dwsei to agaqon× kai h gh hmwn qelei dwsei ton karpon authV.

13

Dikaiosunh emprosqen autou qelei proporeuesqai, kai qelei balei authn eiV thn odon twn diabhmatwn autou.

Psalms 86

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: