Modern Greek Bible

Psalms 82

Psalms

Return to Index

Chapter 83

1

[] <> Qee, mh siwphshV× mh sighshV kai mh hsucashV, Qee.

2

Dioti, idou, oi ecqroi sou qorubousi, kai oi misounteV se uywsan kefalhn.

3

Kakhn boulhn elabon kata tou laou sou kai sunebouleuqhsan kata twn eklektwn sou.

4

Eipon, Elqete, kai aV exoloqreuswmen autouV apo tou na hnai eqnoV× kai to onoma tou Israhl aV mh mnhmoneuhtai pleon.

5

Dioti ek sumfwnou sunebouleuqhsan omou× sunemachsan kata sou×

6

ai skhnai tou Edwm kai oi Ismahlitai× o Mwab kai oi Agarhnoi×

7

O Gebal kai o Ammwn kai o Amalhk× oi Filistaioi meta twn katoikountwn thn Turon.

8

Kai autoV o Assour hnwqh met' autwn× ebohqhsan touV uiouV tou Lwt. Diayalma.

9

[] Kame eiV autouV wV eiV touV MadianitaV, wV eiV ton Sisaran, wV eiV ton Iabein en tw ceimarrw Keiswn×

10

oitineV apwlesqhsan en En-dwr× egeinan koproV dia thn ghn.

11

Kame touV arcontaV autwn wV ton Wrhb kai wV ton Zhb× kai wV ton Zebee kai wV ton Salmanan pantaV touV archgouV autwn×

12

oitineV eipon, AV klhronomhswmen eiV eautouV ta katoikhthria tou Qeou.

13

Qee mou, kame autouV wV trocon, wV acuron kata proswpon anemou.

14

WV to pur kaiei to dasoV, kai wV h flox katakaiei ta orh,

15

outw katadiwxon autouV me thn anemozalhn sou, kai me ton anemostrobilon sou katatromaxon autouV.

16

Gemison ta proswpa autwn apo atimiaV, kai qelousi zhthsei to onoma sou, Kurie.

17

AV kataiscunqwsi kai aV taracqwsi diapantoV× kai aV entrapwsi kai aV apolesqwsi×

18

kai aV gnwriswsin oti su, tou opoiou to onoma einai KurioV, eisai o monoV UyistoV epi pasan thn ghn.

Psalms 84

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: