Modern Greek Bible

Psalms 81

Psalms

Return to Index

Chapter 82

1

[] <> O QeoV istatai en th sunaxei twn dunatwn× anameson twn qewn qelei krinei.

2

EwV pote qelete krinei adikwV, kai qelete proswpolhptei touV asebeiV; Diayalma.

3

Krinate ton ptwcon kai ton orfanon× kamete dikaiosunhn eiV ton teqlimmenon kai penhta.

4

Eleuqeronete ton ptwcon kai ton penhta× lutronete auton ek ceiroV twn asebwn.

5

Den gnwrizousin, oude noousi× peripatousin en skotei× panta ta qemelia thV ghV saleuontai.

6

[] Egw eipa, qeoi eisqe seiV kai uioi Uyistou panteV×

7

seiV omwV wV anqrwpoi apoqnhskete, kai wV eiV twn arcontwn piptete.

8

Anasta, Qee, krinon thn ghn× dioti su qeleiV kataklhronomhsei panta ta eqnh.

Psalms 83

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: