Modern Greek Bible

Psalms 80

Psalms

Return to Index

Chapter 81

1

[] <> Yalate en eufrosunh eiV ton Qeon, thn dunamin hmwn× alalaxate eiV ton Qeon tou Iakwb.

2

Uywsate yalmwdian kai krouete tumpanon, kiqaran terpnhn meta yalthriou.

3

Salpisate salpigga en neomhnia, en kairw wrismenw, en th hmera thV eorthV hmwn.

4

Dioti prostagma einai touto eiV ton Israhl, nomoV tou Qeou tou Iakwb.

5

EiV marturion dietaxe touto eiV ton Iwshf, ote exhlqe kata thV ghV Aiguptou× opou hkousa glwssan, thn opoian den egnwrizon×

6

apemakruna apo tou fortiou ton wmon autou× ai ceireV autou epausan apo kofinou×

7

en kairw qliyewV epekalesqhV, kai se elutrwsa× soi apekriqhn× apo tou apokrufou topou thV bronthV× se edokimasa en toiV udasi thV antilogiaV. Diayalma.

8

[] Akouson, lae mou, kai qelw diamarturhqh kata sou× Israhl, ean mou akoushV,

9

AV mh hnai eiV se qeoV xenoV, kai mh proskunhshV qeon allotrion.

10

Egw eimai KurioV o QeoV sou, ostiV se anhgagen ek ghV Aiguptou× platunon to stoma sou, kai qelw gemisei auto.

11

All' o laoV mou den hkouse thV fwnhV mou, kai o Israhl den eprosexen eiV eme.

12

Dia touto paredwka autouV eiV taV epiqumiaV thV kardiaV autwn× kai periepathsan en taiV boulaiV autwn.

13

Eiqe na mou hkouen o laoV mou, kai o Israhl na periepatei eiV taV odouV mou×

14

parauta hqelon katabalei touV ecqrouV autwn, kai kata twn qlibontwn autouV hqelon streyei thn ceira mou.

15

Oi misounteV ton Kurion hqelon apotucei enantion autou, o de kairoV ekeinwn hqele diamenei pantote×

16

kai hqele qreyei autouV me to pacoV tou sitou, kai me meli ek petraV hqelon se cortasei.

Psalms 82

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: