Modern Greek Bible

Psalms 79

Psalms

Return to Index

Chapter 80

1

[] <> Akroasqhti, o poimainwn ton Israhl, su o odhgwn wV poimnion ton Iwshf× o kaqhmenoV epi twn ceroubeim, emfanisqhti.

2

Emprosqen tou Efraim kai tou Beniamin kai tou Manassh diegeiron thn dunamin sou kai elqe eiV swthrian hmwn.

3

Epistreyon hmaV, Qee, kai epilamyon to proswpon sou, kai qelomen lutrwqh.

4

Kurie Qee twn dunamewn, ewV pote qeleiV orgizesqai kata thV proseuchV tou laou sou;

5

TrefeiV autouV me arton dakruwn kai potizeiV autouV afqonwV me dakrua.

6

EkameV hmaV erida eiV touV geitonaV hmwn× kai oi ecqroi hmwn gelwsi metaxu allhlwn.

7

Epistreyon hmaV, Qee twn dunamewn, kai epilamyon to proswpon sou, kai qelomen lutrwqh.

8

[] Ampelon ex Aiguptou metekomisaV× exediwxaV eqnh kai efuteusaV authn.

9

HtoimasaV topon emprosqen authV kai baqewV errizwsaV authn× kai egemise thn ghn.

10

Eskepasqhsan ta orh upo thV skiaV authV, kai ai anadendradeV authV hsan wV ai uyhlai kedroi.

11

Exeteine ta klhmata authV ewV qalasshV kai touV blastouV authV ewV tou potamou.

12

Dia ti ekrhmnisaV touV fragmouV authV, kai trugwsin authn panteV oi diabainonteV thn odon;

13

Erhmonei authn o agriocoiroV ek tou dasouV, kai to qhrion tou agrou nemetai authn.

14

Epistreyon, deomeqa, Qee twn dunamewn× epibleyon ex ouranou kai ide, kai episkeyai thn ampelon tauthn,

15

kai to futon, to opoion efuteusen h dexia sou kai ton blaston, ton opoion ekrataiwsaV eiV seauton.

16

Ekauqh en puri× ekoph× ecaqhsan apo epitimhsewV tou proswpou sou.

17

AV hnai h ceir sou epi ton andra thV dexiaV sou× epi ton uion tou anqrwpou, ton opoion ekameV dunaton eiV seauton.

18

Kai hmeiV den qelomen ekklinei apo sou× zwopoihson hmaV, kai to onoma sou qelomen epikaleisqai.

19

Epistreyon hmaV, Kurie Qee twn dunamewn× epilamyon to proswpon sou, kai qelomen lutrwqh.

Psalms 81

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: