Modern Greek Bible

Psalms 78

Psalms

Return to Index

Chapter 79

1

[] <> Qee, hlqon eqnh eiV thn klhronomian sou× emianan ton naon ton agion sou× katesthsan thn Ierousalhm eiV swrouV ereipiwn×

2

edwkan ta ptwmata twn doulwn sou brwsin eiV ta peteina tou ouranou, thn sarka twn osiwn sou eiV ta qhria thV ghV.

3

Execean to aima autwn wV udwr kuklw thV Ierousalhm, kai den uphrcen o qaptwn.

4

Egeinamen oneidoV eiV touV geitonaV hmwn, katagelwV kai cleuasmoV eiV touV perix hmwn.

5

EwV pote, Kurie; qeleiV orgizesqai diapantoV; qelei kaiei wV pur h zhlotupia sou;

6

[] Ekceon thn orghn sou epi ta eqnh ta mh gnwrizonta se kai epi ta basileia ta mh epikalesqenta to onoma sou×

7

dioti katefagon ton Iakwb, kai to katoikhthrion autou hrhmwsan.

8

Mh enqumhqhV kaq' hmwn taV anomiaV twn arcaiwn× tacewV aV profqaswsin hmaV oi oiktirmoi sou, dioti etapeinwqhmen sfodra.

9

Bohqhson hmaV, Qee thV swthriaV hmwn, eneken thV doxhV tou onomatoV sou× kai eleuqerwson hmaV kai genou ilewV eiV taV amartiaV hmwn, eneken tou onomatoV sou.

10

Dia ti na eipwsi ta eqnh, Pou einai o QeoV autwn; AV gnwrisqh eiV ta eqnh emprosqen hmwn, h ekdikhsiV tou ekcuqentoV aimatoV twn doulwn sou.

11

AV elqh enwpion sou o stenagmoV twn desmiwn× kata thn megalwsunhn tou bracionoV sou swson touV katadedikasmenouV eiV qanaton×

12

kai apodoV eiV touV geitonaV hmwn eptaplasia eiV ton kolpon autwn ton oneidismon autwn, me ton opoion se wneidisan, Kurie.

13

HmeiV de o laoV sou kai ta probata thV boskhV sou Qelomen se doxologei eiV ton aiwna× apo geneaV eiV genean qelomen anaggellei thn ainesin sou.

Psalms 80

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: