Modern Greek Bible

Psalms 77

Psalms

Return to Index

Chapter 78

1

[] <> Akouson, lae mou, ton nomon mou× klinate ta wta saV eiV ta logia tou stomatoV mou.

2

Qelw anoixei en parabolh to stoma mou× qelw proferei pragmata axiomnhmoneuta, ta ap' archV×

3

osa hkousamen kai egnwrisamen kai oi patereV hmwn dihghqhsan eiV hmaV.

4

Den qelomen kruyei auta apo twn teknwn autwn eiV thn epercomenhn genean, dihgoumenoi touV epainouV tou Kuriou kai thn dunamin autou kai ta qaumasia autou, ta opoia ekame.

5

Kai esthse marturion en tw Iakwb kai nomon eqesen en tw Israhl, ta opoia prosetaxen eiV touV pateraV hmwn, na kamnwsin auta gnwsta eiV ta tekna autwn×

6

dia na gnwrizh auta h genea h epercomenh, oi uioi oi mellonteV na gennhqwsi× kai autoi, otan anasthqwsi, na dihgwntai eiV ta tekna autwn×

7

dia na qeswsin epi ton Qeon thn elpida autwn, kai na mh lhsmonwsi ta erga tou Qeou, alla na fulattwsi taV entolaV autou×

8

kai na mh geinwsin, wV oi patereV autwn, genea diestrammenh kai apeiqhV× genea, htiV den efulaxen euqeian thn kardian authV, kai den estaqh piston meta tou Qeou to pneuma authV×

9

[] wV oi uioi tou Efraim, oitineV wplismenoi, bastazonteV toxa, estrafhsan opisw thn hmeran thV machV.

10

Den efulaxan thn diaqhkhn tou Qeou, kai en tw nomw autou den hqelhsan na peripatwsi×

11

kai elhsmonhsan ta erga autou kai ta qaumasia autou, ta opoia edeixen eiV autouV.

12

Emprosqen twn paterwn autwn ekame qaumasia, en th gh thV Aiguptou, th pediadi TanewV.

13

Diescise thn qalassan kai dieperasen autouV kai esthse ta udata wV swron×

14

kai wdhghsen autouV thn hmeran en nefelh kai olhn thn nukta en fwti puroV.

15

Diescise petraV en th erhmw kai epotisen autouV wV ek megalwn abusswn×

16

kai exhgage ruakaV ek thV petraV kai katebibasen udata wV potamouV.

17

All' autoi exhkolouqoun eti amartanonteV eiV auton, paroxunonteV ton Uyiston en anudrw topw×

18

kai epeirasan ton Qeon en th kardia autwn, zhtounteV brwsin kata thn orexin autwn×

19

kai elalhsan kata tou Qeou, legonteV, MhpwV dunatai o QeoV na etoimash trapezan en th erhmw;

20

Idou, epataxe thn petran, kai erreusan udata kai ceimarroi eplhmmurhsan× mhpwV dunatai na dwsh kai arton; h na etoimash kreaV eiV ton laon autou;

21

Dia touto hkousen o KurioV kai wrgisqh× kai pur exhfqh kata tou Iakwb, eti de kai orgh anebh kata tou Israhl×

22

dioti den episteusan eiV ton Qeon, oude hlpisan epi thn swthrian autou×

23

enw prosetaxe taV nefelaV apo anwqen kai taV quraV tou ouranou hnoixe,

24

kai ebrexen eiV autouV manna dia na fagwsi kai siton ouranou edwken eiV autouV×

25

arton aggelwn efagen o anqrwpoV× trofhn esteilen eiV autouV mecri cortasmou.

26

Eshkwsen en tw ouranw anatolikon anemon, kai dia thV dunamewV autou epefere ton noton×

27

kai ebrexen ep' autouV kreaV wV to cwma kai peteina pterwta wV thn ammon thV qalasshV×

28

kai ekame na peswsin eiV to meson tou stratopedou autwn, kuklw twn skhnwn autwn.

29

Kai efagon kai ecortasqhsan sfodra× kai eferen eiV autouV thn epiqumian autwn×

30

den eicon cwrisqh apo thV epiqumiaV autwn, eti hto en tw stomati autwn brwsiV autwn,

31

kai orgh tou Qeou anebh ep' autouV, kai efoneuse touV megalhterouV ex autwn kai touV eklektouV tou Israhl katebalen.

32

En pasi toutoiV hmarthsan eti kai den episteusan eiV ta qaumasia autou.

33

Dia touto sunetelesen en mataiothti taV hmeraV autwn kai ta eth autwn en tarach.

34

Ote eqanatonen autouV, tote exezhtoun auton, kai epestrefon kai apo orqrou prosetrecon eiV ton Qeon×

35

kai enequmounto, oti o QeoV hto frourion autwn kai o QeoV o UyistoV lutrwthV autwn.

36

All' ekolakeuon auton dia tou stomatoV autwn kai dia thV glwsshV autwn eyeudonto proV auton×

37

H de kardia autwn den hto euqeia met' autou, kai den hsan pistoi eiV thn diaqhkhn autou.

38

AutoV omwV oiktirmwn sunecwrhse thn anomian autwn kai den hfanisen autouV× alla pollakiV anestelle ton qumon autou, kai den dihgeiren olhn thn orghn autou×

39

kai enequmhqh oti hsan sarx× anemoV parercomenoV kai mh epistrefwn.

40

[] PosakiV parwxunan auton en th erhmw, parwrgisan auton en th anudrw,

41

kai estrafhsan kai epeirasan ton Qeon, kai ton Agion tou Israhl parwxunan.

42

Den enequmhqhsan thn ceira autou, thn hmeran kaq' hn elutrwsen autouV apo tou ecqrou×

43

pwV edeixen en Aiguptw ta shmeia autou kai ta qaumasia autou en th pediadi TanewV×

44

kai metebalen eiV aima touV potamouV autwn kai touV ruakaV autwn, dia na mh piwsin.

45

Apesteilen ep' autouV kunomuian kai katefagen autouV, kai batracouV kai efanisan autouV.

46

Kai paredwke touV karpouV autwn eiV ton broucon kai touV kopouV autwn eiV thn akrida.

47

Kathfanise dia thV calazhV taV ampelouV autwn kai taV sukaminouV autwn me petraV calazhV×

48

kai paredwken eiV thn calazan ta kthnh autwn kai ta poimnia autwn eiV touV keraunouV.

49

Apesteilen ep' autouV thn exayin tou qumou autou, thn aganakthsin kai thn orghn kai thn qliyin, apostellwn auta di' aggelwn kakopoiwn.

50

Hnoixen odon eiV thn orghn autou× den efeisqh apo tou qanatou thn yuchn autwn, kai paredwken eiV qanatikon thn zwhn autwn×

51

kai epataxe pan prwtotokon en Aiguptw, thn aparchn thV dunamewV autwn en taiV skhnaiV tou Cam×

52

kai eshkwsen ekeiqen wV probata ton laon autou kai wdhghsen autouV wV poimnion en th erhmw×

53

kai wdhghsen autouV en asfaleia, kai den edeiliasan× touV de ecqrouV autwn eskepasen h qalassa.

54

Kai eishgagen autouV eiV to orion thV agiothtoV autou, to oroV touto, to opoion apekthsen h dexia autou×

55

kai exediwxen ap' emprosqen autwn ta eqnh kai diemoirasen auta klhronomian me scoinion, kai en taiV skhnaiV autwn katwkise taV fulaV tou Israhl.

56

Kai omwV epeirasan kai parwxunan ton Qeon ton uyiston kai den efulaxan ta marturia autou×

57

all' estrafhsan kai eferqhsan apistwV, wV oi patereV autwn× estrafhsan wV toxon streblon×

58

kai parwrgisan auton me touV uyhlouV autwn topouV, kai me ta glupta autwn dihgeiran auton eiV zhlotupian.

59

Hkousen o QeoV kai uperwrgisqh kai ebdelucqh sfodra ton Israhl×

60

kai egkatelipe thn skhnhn tou Shlw, thn skhnhn opou katwkhse metaxu twn anqrwpwn×

61

kai paredwken eiV aicmalwsian thn dunamin autou kai thn doxan autou eiV ceira ecqrou×

62

kai paredwken eiV romfaian ton laon autou kai uperwrgisqh kata thV klhronomiaV autou×

63

touV neouV autwn katefage pur, kai ai parqenoi autwn den enumfeuqhsan×

64

oi iereiV autwn epeson en macaira, kai ai chrai autwn den epenqhsan.

65

Tote exhgerqh wV ex upnou o KurioV, wV anqrwpoV dunatoV, bown apo oinou×

66

kai epataxe touV ecqrouV autou eiV ta opisw× oneidoV aiwnion eqesen ep' autouV.

67

Kai aperriye thn skhnhn Iwshf, kai thn fulhn Efraim den exelexen.

68

All' exelexe thn fulhn Iouda, to oroV thV Siwn, to opoion hgaphse.

69

Kai wkodomhsen wV uyhla palatia to agiasthrion autou, wV thn ghn thn opoian eqemeliwsen eiV ton aiwna.

70

Kai exelexe Dabid ton doulon autou kai anelaben auton ek twn poimniwn twn probatwn×

71

Exopisqen twn qhlazontwn probatwn eferen auton, dia na poimainh Iakwb ton laon autou kai Israhl thn klhronomian autou×

72

Kai epoimanen autouV kata thn akakian thV kardiaV autou× kai dia thV sunesewV twn ceirwn autou wdhghsen autouV.

Psalms 79

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: