Modern Greek Bible

Psalms 76

Psalms

Return to Index

Chapter 77

1

[] <> H fwnh mou einai proV ton Qeon, kai ebohsa× h fwnh mou einai proV ton Qeon, kai edwken eiV eme akroasin.

2

En hmera qliyewV mou exezhthsa ton Kurion× exeteinon thn nukta taV ceiraV mou kai den epauon× h yuch mou den hqele na parhgorhqh.

3

Enequmhqhn ton Qeon kai etaracqhn× dielogisqhn, kai wligoyuchse to pneuma mou. Diayalma.

4

EkrathsaV touV ofqalmouV mou en agrupnia× etaracqhn kai den hdunamhn na lalhsw.

5

Dielogisqhn taV arcaiaV hmeraV, ta eth twn aiwnwn.

6

Anakalw eiV mnhmhn thn wdhn mou× thn nukta dialogizomai meta thV kardiaV mou, kai to pneuma mou diereuna×

7

mhpote o KurioV me apobalh aiwniwV, kai den qelei eisqai eumenhV pleon;

8

h exelipe diapantoV to eleoV autou; epausen o logoV autou eiV genean kai genean;

9

Mhpote elhsmonhse na eleh o QeoV; mhpote en th orgh autou qelei kleisei touV oiktirmouV autou; Diayalma.

10

Tote eipa, Adunamia mou einai touto× alloioutai h dexia tou Uyistou;

11

[] Qelw mnhmoneuei ta erga tou Kuriou× nai, qelw mnhmoneuei ta ap' archV qaumasia sou×

12

kai qelw meleta eiV panta ta erga sou, kai peri twn praxewn sou qelw dialogizesqai.

13

Qee, en tw agiasthriw einai h odoV sou× tiV QeoV megaV, wV o QeoV;

14

Su eisai o QeoV o poiwn qaumasia× efanerwsaV metaxu twn lawn thn dunamin sou.

15

ElutrwsaV dia tou bracionoV sou ton laon sou, touV uiouV Iakwb kai Iwshf. Diayalma.

16

Ta udata se eidon, Qee, ta udata se eidon kai efobhqhsan× etaracqhsan kai ai abussoi.

17

Plhmmuran udatwn ecusan ai nefelai× fwnhn edwkan oi ouranoi× kai ta belh sou diepetaxan.

18

H fwnh thV bronthV sou hto en tw ouraniw trocw× efwtisan ai astrapai thn oikoumenhn× esaleuqh kai entromoV egeinen h gh.

19

Dia thV qalasshV einai h odoV sou kai ai triboi sou en udasi polloiV, kai ta icnh sou den gnwrizontai.

20

WdhghsaV wV probata ton laon sou dia ceiroV MwusewV kai Aarwn.

Psalms 78

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: