Modern Greek Bible

Psalms 75

Psalms

Return to Index

Chapter 76

1

[] <> GnwstoV einai en th Ioudaia o QeoV× en tw Israhl mega to onoma autou.

2

H de skhnh autou einai en Salhm, kai to katoikhthrion autou en Siwn.

3

Ekei sunetriye ta belh tou toxou, thn aspida kai thn romfaian kai ton polemon. Diayalma.

4

Eisai lamproteroV uper ta orh twn arpakthrwn.

5

Oi qrasukardioi egumnwqhsan× ekoimhqhsan ton upnon autwn× kai oudeiV twn rwmalewn andrwn eurhke taV ceiraV autou.

6

Apo epitimhsewV sou, Qee tou Iakwb, epeson eiV baqutaton upnon kai h amaxa kai o ippoV.

7

[] Su eisai foberoV× kai tiV dunatai na staqh emprosqen sou, otan orgisqhV;

8

Ex ouranou ekameV na akousqh krisiV× h gh efobhqh kai hsucasen,

9

ote eshkwqh eiV krisin o QeoV, dia na swsh pantaV touV praouV thV ghV. Diayalma.

10

BebaiwV o qumoV tou anqrwpou qelei katanthsei eiV epainon sou× qeleiV calinwsei to upoloipon tou qumou.

11

Kamete eucaV kai apodote eiV Kurion ton Qeon saV× panteV oi kuklw autou aV ferwsi dwra eiV ton foberon×

12

ton afairounta to pneuma twn arcontwn, ton foberon eiV touV basileiV thV ghV.

Psalms 77

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: