Modern Greek Bible

Psalms 74

Psalms

Return to Index

Chapter 75

1

[] <> Doxologoumen se, Qee, doxologoumen, dioti plhsion hmwn einai to onoma sou× khruttontai ta qaumasia sou.

2

Otan labw ton wrismenon kairon, egw qelw krinei en euquthti.

3

Dieluqh h gh kai panteV oi katoikoi authV× egw esterewsa touV stulouV authV. Diayalma.

4

Eipa proV touV afronaV, mh ginesqe afroneV× kai proV touV asebeiV, mh uywnete keraV.

5

Mh uyonete eiV uyoV to keraV umwn× mh laleite me trachlon sklhron.

6

[] Dioti oute ex anatolwn, oute ek dusmwn, oute ek thV erhmou, ercetai uywsiV.

7

All' o QeoV einai o KrithV× touton tapeinonei kai ekeinon uyonei.

8

Dioti en th ceiri tou Kuriou einai pothrion plhreV kerasmatoV oinou akratou, kai ek toutou qelei cusei× plhn thn trugian autou qelousi straggisei panteV oi asebeiV thV ghV kai qelousi piei.

9

Egw de qelw khruttei diapantoV, qelw yalmwdei eiV ton Qeon tou Iakwb.

10

Kai panta ta kerata twn asebwn qelw suntriyei× ta de kerata twn dikaiwn qelousin uywqh.

Psalms 76

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: