Modern Greek Bible

Psalms 73

Psalms

Return to Index

Chapter 74

1

[] <> Dia ti, Qee, aperriyaV hmaV diapantoV; dia ti kapnizei h orgh sou enantion twn probatwn thV boskhV sou;

2

Mnhsqhti thV sunagwghV sou, thn opoian apekthsaV ap' archV× thn rabdon thV klhronomiaV sou, thn opoian elutrwsaV× touto to oroV Siwn, en w katwkhsaV.

3

Kinhson ta bhmata sou proV taV pantoteinaV erhmwseiV, proV pan kakon, to opoion epraxen o ecqroV en tw agiasthriw.

4

Oi ecqroi sou brucwntai en tw mesw twn sunagwgwn sou× eqesan shmaiaV taV shmaiaV autwn.

5

Gnwston egeinen× wV ean tiV shkonwn pelekun kataferh epi pukna dendra,

6

outw twra autoi sunetriyan dia miaV me pelekeiV kai sfuria, ta pelekhta erga autou.

7

Katekausan en puri to agiasthrion sou ewV edafouV× ebebhlwsan to katoikhthrion tou onomatoV sou.

8

Eipon en th kardia autwn, AV exoloqreuswmen autouV omou× katekausan pasaV taV sunagwgaV tou Qeou en th gh.

9

Ta shmeia hmwn den blepomen× den uparcei pleon profhthV oude gnwrizwn metaxu hmwn to ewV pote.

10

EwV pote, Qee, qelei oneidizei o enantioV; qelei blasfhmei o ecqroV to onoma sou diapantoV;

11

Dia ti apostrefeiV thn ceira sou, kai thn dexian sou; ekbale authn ek mesou tou kolpou sou kai afanison autouV.

12

[] All' o QeoV einai ex archV BasileuV mou, ergazomenoV swthrian en mesw thV ghV.

13

Su diecwrisaV dia thV dunamewV sou thn qalassan× su sunetriyaV taV kefalaV twn drakontwn en toiV udasi.

14

Su sunetriyaV taV kefalaV ton Leuiaqan× edwkaV auton brwsin eiV ton laon, ton katoikounta en erhmoiV.

15

Su hnoixaV phgaV kai ceimarrouV× exhranaV potamouV dunatouV.

16

Sou einai h hmera kai sou h nux× su htoimasaV to fwV kai ton hlion.

17

Su eqesaV panta ta oria thV ghV× su ekameV to qeroV kai ton ceimwna.

18

[] Mnhsqhti toutou, oti o ecqroV wneidise ton Kurion× kai laoV afrwn eblasfhmhse to onoma sou.

19

Mh paradwshV eiV ta qhria thn yuchn thV trugonoV sou× thn sunaxin twn penhtwn sou mh lhsmonhshV diapantoV.

20

Epibleyon epi thn diaqhkhn sou× dioti eplhsqhsan oi skoteinoi thV ghV topoi apo oikwn katadunasteiaV.

21

AV mh strafh o talaipwroV eiV ta opisw kathscummenoV× o ptwcoV kai o penhV aV epainwsi to onoma sou.

22

Anasta, Qee× dikason thn dikhn sou× mnhsqhti tou oneidismou, ton opoion eiV se kamnei o afrwn olhn thn hmeran.

23

Mh lhsmonhshV thn fwnhn twn ecqrwn sou× o qoruboV twn epanistamenwn kata sou auxanei diapantoV.

Psalms 75

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: