Modern Greek Bible

Psalms 72

Psalms

Return to Index

Chapter 73

1

[] <> AgaqoV twonti einai o QeoV eiV ton Israhl, eiV touV kaqarouV thn kardian.

2

Emou de, oi podeV mou scedon eklonisqhsan× par' oligon wlisqhsan ta bhmata mou.

3

Dioti ezhleusa touV mwrouV, blepwn thn eutucian twn asebwn.

4

Epeidh den einai lupai eiV ton qanaton autwn, all' h dunamiV autwn einai sterea.

5

Den einai en kopoiV, wV oi alloi anqrwpoi× oude mastigonontai meta twn loipwn anqrwpwn.

6

dia touto perikuklonei autouV h uperhfania wV perideraion× h adikia skepazei autouV wV imation.

7

Oi ofqalmoi autwn execousin ek tou pacouV× exeperasan taV epiqumiaV thV kardiaV autwn.

8

Empaizousi kai lalousin en ponhria katadunasteian× lalousin uperhfanwV.

9

Qetousin eiV ton ouranon to stoma autwn, kai h glwssa autwn diatrecei thn ghn.

10

Dia touto qelei strafh entauqa o laoV autou× kai udata pothriou plhrouV ekqlibontai di' autouV.

11

Kai legousi, PwV gnwrizei tauta o QeoV; kai uparcei gnwsiV en tw Uyistw;

12

Idou, outoi einai asebeiV kai eutucousi diapantoV× auxanousi ta plouth autwn.

13

Ara, mataiwV ekaqarisa thn kardian mou kai eniya en aqwothti taV ceiraV mou.

14

Dioti emastigwqhn olhn thn hmeran kai etimwrhqhn pasan aughn.

15

[] An eipw, Qelw omilei outwV× idou, exubrizw eiV thn genean twn uiwn sou.

16

Kai estocasqhn na ennohsw touto, plhn m' efanh duskolon×

17

ewsou eiselqwn eiV to agiasthrion tou Qeou, enohsa ta telh autwn.

18

Su bebaiwV eqesaV autouV eiV topouV olisqhrouV× erriyaV autouV eiV krhmnon.

19

PwV dia miaV kathnthsan eiV erhmwsin Hfanisqhsan, apwlesqhsan upo aifnidiou oleqrou.

20

WV oneiron exegeiromenou Kurie, otan egerqhV, qeleiV afanisei thn eikona autwn.

21

[] OutwV ekaieto h kardia mou, kai ta nefra mou ebasanizonto×

22

kai egw hmhn anohtoV kai den egnwrizon× kthnoV hmhn enwpion sou.

23

Egw omwV eimai pantote meta sou× su me epiasaV apo thV dexiaV mou ceiroV.

24

Dia thV sumboulhV sou qeleiV me odhghsei kai meta tauta qeleiV me proslabei en doxh.

25

Tina allon ecw en tw ouranw; kai epi thV ghV den qelw allon para se.

26

Htonhsen h sarx mou kai h kardia mou× all' o QeoV einai h dunamiV thV kardiaV mou kai h meriV mou eiV ton aiwna.

27

Dioti, idou, osoi apomakrunontai apo sou, qelousin apolesqh× su exwloqreusaV pantaV touV ekklinontaV apo sou.

28

Alla di' eme, to na proskollwmai eiV ton Qeon einai to agaqon mou× eqesa thn elpida mou epi Kurion ton Qeon, dia na khruttw panta ta erga sou.

Psalms 74

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: