Modern Greek Bible

Psalms 71

Psalms

Return to Index

Chapter 72

1

[] <> Qee, doV thn krisin sou eiV ton basilea kai thn dikaiosunhn sou eiV ton uion tou basilewV×

2

[] Dia na krinh ton laon sou en dikaiosunh kai touV ptwcouV sou en krisei.

3

Ta orh qelousi ferei eirhnhn eiV ton laon kai oi lofoi dikaiosunhn.

4

Qelei krinei touV ptwcouV tou laou× qelei swsei touV uiouV twn penhtwn kai suntriyei ton katadunasteuonta.

5

Qelousi se fobeisqai enosw diamenei o hlioV kai h selhnh, eiV geneaV genewn.

6

Qelei katabh wV broch epi qerismenon leibadion× wV ranideV stalazousai epi thn ghn.

7

En taiV hmeraiV autou qelei anqei o dikaioV× kai afqonia eirhnhV qelei eisqai ewsou mh uparxh h selhnh.

8

Kai qelei katakurieuei apo qalasshV ewV qalasshV kai apo tou potamou ewV twn peratwn thV ghV.

9

Emprosqen autou qelousi gonuklithsei oi katoikounteV en erhmoiV, kai oi ecqroi autou qelousi gleiyei to cwma.

10

Oi basileiV thV QarseiV kai twn nhswn qelousi prosferei prosforaV× oi basileiV thV ArabiaV kai thV Seba qelousi prosferei dwra.

11

Kai qelousi proskunhsei auton panteV oi basileiV× panta ta eqnh qelousi douleusei auton.

12

Dioti qelei eleuqerwsei ton ptwcon krazonta kai ton penhta kai ton abohqhton.

13

Qelei elehsei ton ptwcon kai ton penhta× kai taV yucaV twn penhtwn qelei swsei.

14

Ek dolou kai ex adikiaV qelei lutronei taV yucaV autwn× kai polutimon qelei eisqai to aima autwn eiV touV ofqalmouV autou.

15

Kai qelei zh, kai qelei doqh eiV auton apo tou crusiou thV ArabiaV, kai qelei ginesqai pantote proseuch uper autou× olhn thn hmeran qelousin eulogei auton.

16

Drax sitou ean uparch en th gh epi twn korufwn twn orewn, o karpoV autou qelei seiesqai wV o LibanoV× kai oi katoikoi en th polei qelousin exanqhsei wV o cortoV thV ghV.

17

To onoma autou qelei diamenei eiV ton aiwna× to onoma autou qelei diarkei enosw diamenei o hlioV× kai oi anqrwpoi qelousin eulogeisqai en autw× panta ta eqnh qelousi makarizei auton.

18

[] EuloghtoV KurioV o QeoV, o QeoV tou Israhl, ostiV monoV kamnei qaumasia×

19

kai euloghmenon to endoxon onoma autou eiV ton aiwna× kai aV plhrwqh apo thV doxhV autou h pasa gh. Amhn, kai amhn.

20

Eteleiwsan ai proseucai tou Dabid uiou tou Iessai.

Psalms 73

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: