Modern Greek Bible

Psalms 70

Psalms

Return to Index

Chapter 71

1

[] Epi se, Kurie, hlpisa× aV mh kataiscunqw pote.

2

Dia thn dikaiosunhn sou lutrwson me kai eleuqerwson me× Klinon proV eme to wtion sou kai swson me.

3

Genou eiV eme topoV ocuroV, dia na katafeugw pantote× su dietaxaV na me swshV, dioti petra mou kai frourion mou eisai.

4

Qee mou, lutrwson me ek dunamewV asebouV, ek ceiroV paranomou kai adikou.

5

Dioti su eisai h elpiV mou, Kurie Qee× to qarroV mou ek neothtoV mou.

6

Epi se epesthricqhn ek thV koiliaV× su eisai skeph mou ek twn splagcnwn thV mhtroV mou× eiV se qelei eisqai pantote o umnoV mou.

7

WV teraV katestaqhn eiV touV pollouV× alla su eisai to dunaton katafugion mou,

8

AV emplhsqh to stoma mou apo tou umnou sou, apo thV doxhV sou, olhn thn hmeran.

9

Mh me aporriyhV en kairw ghratoV× otan ekleiph h dunamiV mou, mh me egkataliphV.

10

Dioti oi ecqroi mou lalousi peri emou× kai oi parafulattonteV thn yuchn mou sumbouleuontai omou,

11

LegonteV, O QeoV egkatelipen auton× katadiwxate kai piasate auton, dioti den uparcei o swzwn.

12

Qee, mh makrunqhV ap' emou× Qee mou, tacunon eiV bohqeian mou.

13

AV aiscunqwsin, aV exaleifqwsin oi ecqroi thV yuchV mou× aV skepasqwsi apo oneidouV kai entrophV oi zhtounteV to kakon mou.

14

[] Egw de pantote qelw elpizei, kai qelw prosqetei epi pantaV touV epainouV sou.

15

To stoma mou qelei khruttei thn dikaiosunhn sou kai thn swthrian sou olhn thn hmeran× dioti den dunamai na apariqmhsw autaV.

16

Qelw peripatei en th dunamei Kuriou tou Qeou× qelw mnhmoneuei thn dikaiosunhn sou, sou monou.

17

Qee, su me edidaxaV ek neothtoV mou× kai mecri tou nun ekhrutton ta qaumasia sou.

18

Mh me egkataliphV mhde mecri tou ghratoV kai poliaV, Qee, ewsou khruxw ton braciona sou eiV tauthn thn genean, thn dunamin sou eiV pantaV touV metagenesterouV.

19

Dioti h dikaiosunh sou, Qee, einai uperuywmenh× dioti ekameV megaleia Qee, tiV omoioV sou,

20

ostiV edeixaV eiV eme qliyeiV pollaV kai talaipwriaV, kai palin me anezwopoihsaV kai ek twn abusswn thV ghV palin anhgageV me;

21

HuxhsaV to megaleion mou kai epistreyaV me parhgorhsaV.

22

Kai egw, Qee mou, qelw doxologei en tw organw tou yalthriou se kai thn alhqeian sou× eiV se qelw yalmwdei en kiqara, Agie tou Israhl.

23

Qelousin agallesqai ta ceilh mou, otan eiV se yalmwdw× kai h yuch mou, thn opoian elutrwsaV.

24

Eti de h glwssa mou olhn thn hmeran qelei meleta thn dikaiosunhn sou× dioti enetraphsan, dioti kathscunqhsan, oi zhtounteV to kakon mou.

Psalms 72

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: