Modern Greek Bible

Psalms 68

Psalms

Return to Index

Chapter 69

1

[] <> Swson me, Qee, dioti eishlqon udata ewV yuchV mou.

2

Ebuqisqhn eiV baqun phlon, opou den einai topoV stereoV dia na staqw× efqasa eiV ta baqh twn udatwn, kai to reuma me katakluzei.

3

Htonhsa krazwn× o larugx mou exhranqh× apekamon oi ofqalmoi mou apo tou na perimenw ton Qeon mou.

4

Oi misounteV me anaitiwV eplhqunqhsan uper taV tricaV thV kefalhV mou× ekrataiwqhsan oi ecqroi mou oi prospaqounteV na me afaniswsin adikwV. Tote egw epestreya o, ti den hrpasa.

5

Qee, su gnwrizeiV thn afrosunhn mou× kai ta plhmmelhmata mou den einai kekrummena apo sou.

6

AV mh aiscunqwsin ex aitiaV mou, Kurie Qee twn dunamewn, oi prosmenonteV se× aV mh entrapwsi di' eme oi ekzhtounteV se, Qee tou Israhl.

7

Dioti eneka sou upefera oneidismon× aiscunh ekaluye to proswpon mou.

8

XenoV egeina eiV touV adelfouV mou, kai allogenhV eiV touV uiouV thV mhtroV mou×

9

Dioti o zhloV tou oikou sou me katefage× kai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme.

10

Kai eklausa talaipwrwn en nhsteia thn yuchn mou, alla touto egeinen eiV oneidoV mou.

11

Kai ekama ton sakkon enduma mou kai egeina eiV autouV paroimia.

12

Kat' emou lalousin oi kaqhmenoi en taiV pulaiV, kai egeina asma twn mequontwn.

13

[] Egw de proV se kateuqunw thn proseuchn mou, Kurie× kairoV eumeneiaV einai× Qee, kata to plhqoV tou eleouV sou, epakouson mou, kata thn alhqeian thV swthriaV sou.

14

Eleuqerwson me apo tou phlou, dia na mh buqisqw× aV eleuqerwqw ek twn misountwn me kai ek twn baqewn twn udatwn.

15

AV mh me kataklush to reuma twn udatwn, mhde aV me katapih o buqoV× kai to frear aV mh kleish to stoma autou ep' eme.

16

Eisakouson mou, Kurie, dioti agaqon einai to eleoV sou× kata to plhqoV twn oiktirmwn sou epibleyon ep' eme.

17

Kai mh kruyhV to proswpon sou apo tou doulou sou× epeidh qlibomai, tacewV epakouson mou.

18

Plhsiason eiV thn yuchn mou× lutrwson authn× eneka twn ecqrwn mou lutrwson me.

19

su gnwrizeiV ton oneidismon mou kai thn aiscunhn mou kai thn entrophn mou× enwpion sou einai panteV oi qlibonteV me.

20

OneidismoV sunetriye thn kardian mou× kai eimai perilupoV× periemeina de sullupoumenon, alla den uphrxe, kai parhgorhtaV, alla den eurhka.

21

Kai edwkan eiV eme colhn dia faghton mou, kai eiV thn diyan mou me epotisan oxoV.

22

[] AV geinh h trapeza autwn emprosqen autwn eiV pagida kai eiV antapodosin kai eiV brocon.

23

AV skotisqwsin oi ofqalmoi autwn dia na mh blepwsi× kai thn racin autwn diapantoV kurtwson.

24

Ekcee ep' autouV thn orghn sou× kai o qumoV thV aganakthsewV sou aV sullabh autouV.

25

AV geinwsin erhma ta palatia autwn× en taiV skhnaiV autwn aV mh hnai o katoikwn.

26

Dioti ekeinon, ton opoion su epataxaV, autoi katediwxan× kai lalousi peri tou ponou ekeinwn, touV opoiouV eplhgwsaV.

27

ProsqeV anomian epi thn anomian autwn, kai aV mh eiselqwsin eiV thn dikaiosunhn sou.

28

AV exaleifqwsin ek biblou zwntwn kai meta twn dikaiwn aV mh katagrafqwsin.

29

Eme de, ton ptwcon kai leluphmenon, h swthria sou, Qee, aV me uywsh.

30

[] Qelw ainesei to onoma tou Qeou en wdh kai qelw megalunei auton en umnoiV.

31

Touto bebaiwV qelei aresei eiV ton Kurion, uper moscon neon econta kerata kai oplaV.

32

Oi tapeinoi qelousin idei× qelousi eufranqh× kai h kardia umwn twn ekzhtountwn ton Qeon qelei zhsei.

33

Dioti eisakouei twn penhtwn o KurioV kai touV desmiouV autou den katafronei.

34

AV aineswsin auton oi ouranoi kai h gh, ai qalassai kai panta ta kinoumena en autaiV.

35

Dioti o QeoV qelei swsei thn Siwn, kai qelei oikodomhsei taV poleiV tou Iouda× kai qelousi katoikhsei ekei kai qelousi klhronomhsei authn.

36

Kai to sperma twn doulwn autou qelei klhronomhsei authn, kai oi agapwnteV to onoma autou qelousi katoikei en auth.

Psalms 70

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: