Modern Greek Bible

Psalms 67

Psalms

Return to Index

Chapter 68

1

[] <> AV egerqh o QeoV, kai aV diaskorpisqwsin oi ecqroi autou× kai aV fugwsin ap' emprosqen autou oi misounteV auton.

2

KaqwV afanizetai o kapnoV, outwV afanison autouV× kaqwV dialuetai o khroV emprosqen tou puroV, outwV aV apolesqwsin oi asebeiV apo proswpou tou Qeou.

3

Oi de dikaioi aV eufrainwntai× aV agallwntai enwpion tou Qeou× kai aV terpwntai en eufrosunh.

4

Yallete eiV ton Qeon× yalmwdeite eiV to onoma autou× etoimasate taV odouV eiV ton epibainonta epi twn erhmwn× KurioV einai to onoma autou× kai agallesqe enwpion autou.

5

Pathr twn orfanwn kai krithV twn chrwn, einai o QeoV en tw agiw autou topw.

6

O QeoV katoikizei eiV oikogeneian touV memonwmenouV× exagei touV desmiouV eiV afqonian× oi de apostatai katoikousin en gh anudrw.

7

[] Qee, ote exhlqeV emprosqen tou laou sou, ote periepateiV dia thV erhmou× Diayalma×

8

h gh eseisqh, kai autoi oi ouranoi estaxan apo proswpou tou Qeou× to Sina auto eseisqh apo proswpou tou Qeou, tou Qeou tou Israhl.

9

Qee, epemyaV brochn afqonon eiV thn klhronomian sou, kai en th adunamia authV su anezwopoihsaV authn.

10

H sunagwgh sou katwkhsen en auth× Qee, ekameV etoimasian eiV ton ptwcon dia thn agaqothta sou.

11

O KurioV edwke logon× oi euaggelizomenoi hsan strateuma mega.

12

BasileiV strateumatwn feugonteV efugon, kai ai diamenousai en th oikia emoirazon ta lafura.

13

Kai an ekoitesqe en mesw estiaV, omwV qelete eisqai wV pterugeV peristeraV perihrgurwmenhV, kai thV opoiaV ta ptera einai perikecruswmena apo kitrinou crusiou.

14

Ote o PantodunamoV dieskorpize basileiV en auth, egeine leukh wV h ciwn en Salmwn.

15

[] To oroV tou Qeou einai wV to oroV thV Basan× oroV uyhlon wV to oroV thV Basan.

16

Dia ti zhlotupeite, orh uyhla; touto einai to oroV, en w eudokhsen o QeoV na katoikh× o KurioV, nai, en autw qelei katoikei eiV ton aiwna.

17

Ai amaxai tou Qeou einai dismuriai ciliadeV ciliadwn× o KurioV einai metaxu autwn wV en Sina, en tw agiw topw.

18

AnebhV eiV uyoV× hcmalwtisaV aicmalwsian× elabeV carismata dia touV anqrwpouV× eti de kai dia touV apeiqeiV, dia na katoikhV metaxu autwn, Kurie Qee.

19

EuloghtoV KurioV, ostiV kaq' hmeran epifortizeiV hmaV agaqa× o QeoV thV swthriaV hmwn. Diayalma.

20

O QeoV hmwn einai QeoV swthriaV× kai Kuriou tou Qeou einai h lutrwsiV apo tou qanatou.

21

O QeoV exapantoV qelei suntriyei thn kefalhn twn ecqrwn autou× kai thn tetricwmenhn korufhn tou peripatountoV en taiV anomiaiV autou.

22

[] O KurioV eipe, Qelw epanaferei ek Basan, qelw epanaferei ton laon mou ek twn baqewn thV qalasshV×

23

dia na bafh o pouV sou en tw aimati twn ecqrwn sou kai h glwssa twn kunwn sou ex autou.

24

Eqewrhqhsan ta bhmata sou, Qee× ta bhmata tou Qeou mou, tou basilewV mou, en tw agiasthriw.

25

Proeporeuonto oi yaltai× katopin oi paizonteV organa, en tw mesw neanideV tumpanistriai.

26

En ekklhsiaiV eulogeite ton Qeon× eulogeite ton Kurion, oi ek thV phghV tou Israhl.

27

Ekei hto o mikroV Beniamin, o archgoV autwn× oi arconteV Iouda kai o laoV autwn× oi arconteV Zaboulwn kai oi arconteV Nefqali.

28

Dietaxen o QeoV sou thn dunamin sou× sterewson, Qee, touto, to opoion enhrghsaV eiV hmaV.

29

Dia ton naon sou ton en Ierousalhm, basileiV qelousi prosferei eiV se dwra.

30

Epitimhson ta qhria tou kalamwnoV, to plhqoV twn taurwn kai touV moscouV twn lawn, ewsou ekastoV prosferh upotaghn me plakaV arguriou× diaskorpison touV laouV touV agapwntaV polemouV.

31

Qelousin elqei megistaneV ex Aiguptou× h Aiqiopia tacewV qelei ekteinei taV ceiraV authV proV ton Qeon.

32

[] Ai basileiai thV ghV, yallete eiV ton Qeon, yalmwdeite eiV ton Kurion× Diayalma×

33

eiV ton epibainonta epi touV ouranouV twn ekpalai ouranwn× idou ekpempei thn fwnhn autou, fwnhn krataian.

34

Apodote to kratoV eiV ton Qeon× h megaloprepeia autou einai epi ton Israhl kai h dunamiV autou epi touV ouranouV.

35

FoberoV eisai, Qee, ek twn agiasthriwn sou× o QeoV tou Israhl einai o didouV kratoV kai dunamin eiV ton laon autou. EuloghtoV o QeoV.

Psalms 69

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: