Modern Greek Bible

Psalms 65

Psalms

Return to Index

Chapter 66

1

[] <> Alalaxate eiV ton Qeon, pasa h gh.

2

Yalate thn doxan tou onomatoV autou× kamete endoxon ton umnon autou.

3

Eipate proV ton Qeon, Poson einai fobera ta erga sou dia to megeqoV thV dunamewV sou, upokrinontai upotaghn eiV se oi ecqroi sou.

4

Pasa h gh qelei se proskunei kai yalmwdei eiV se× qelousi yalmwdei to onoma sou. Diayalma.

5

Elqete kai idete ta erga tou Qeou× einai foberoV eiV taV praxeiV proV touV uiouV twn anqrwpwn.

6

Metebale thn qalassan eiV xhran× pezoi diebhsan dia tou potamou× ekei eufranqhmen eiV auton.

7

Dia thV dunamewV autou despozei eiV ton aiwna× oi ofqalmoi autou epiblepousin epi ta eqnh× oi apostatai aV mh uyonwsin eautouV. Diayalma.

8

[] Eulogeite, laoi, ton Qeon hmwn, kai kamete na akousqh h fwnh thV ainesewV autou×

9

ostiV diafulattei en zwh thn yuchn hmwn kai den afinei na klonizwntai oi podeV hmwn.

10

Dioti su hreunhsaV hmaV, Qee× edokimasaV hmaV, wV dokimazetai to argurion.

11

EnebaleV hmaV eiV to diktuon× eqesaV baru fortion epi ta nwta hmwn.

12

EpebibasaV anqrwpouV epi taV kefalaV hmwn× dihlqomen dia puroV kai udatoV× kai exhgageV hmaV eiV anayuchn.

13

[] Qelw eiselqei eiV ton oikon sou me olokautwmata× qelw soi apodwsei taV eucaV mou,

14

taV opoiaV eproferan ta ceilh mou, kai elalhse to stoma mou, en th qliyei mou.

15

Pacea olokautwmata kriwn qelw soi prosferei meta qumiamatoV× qelw prosferei boaV meta tragwn. Diayalma.

16

Elqete, akousate, panteV oi foboumenoi ton Qeon× kai qelw dihghqh osa ekamen eiV thn yuchn mou.

17

ProV auton ebohsa dia tou stomatoV mou, kai uywqh dia thV glwsshV mou.

18

Ean eqewroun adikian en th kardia mou, o KurioV den hqelen akousei×

19

all' o QeoV bebaiwV eishkousen× eprosexen eiV thn fwnhn thV proseuchV mou.

20

EuloghtoV o QeoV, ostiV den apemakrune thn proseuchn mou kai to eleoV autou ap' emou.

Psalms 67

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: