Modern Greek Bible

Psalms 64

Psalms

Return to Index

Chapter 65

1

[] <> Se prosmenei umnoV, Qee, en Siwn× kai eiV se qelei apodoqh h euch.

2

W akouwn proseuchn, eiV se qelei ercesqai pasa sarx.

3

Logoi anomiaV uperiscusan kat' emou× su qeleiV kaqarisei taV parabaseiV hmwn.

4

MakarioV ekeinoV, ton opoion exelexaV kai proselabeV, dia na katoikh en taiV aulaiV sou× qelomen cortasqh apo twn agaqwn tou oikou sou, tou agiou naou sou.

5

Dia tromerwn pragmatwn meta dikaiosunhV qeleiV apokrinesqai proV hmaV, Qee thV swthriaV hmwn, h elpiV pantwn twn peratwn thV ghV, kai twn makran en qalassh×

6

[] o stereonwn dia thV dunamewV sou ta orh, o periezwsmenoV iscun×

7

o katasigazwn ton hcon thV qalasshV, ton hcon twn kumatwn authV kai ton qorubon twn lawn.

8

kai autoi oi katoikounteV ta perata fobountai ta shmeia sou× caropoieiV taV arcaV thV aughV kai thV esperaV.

9

Episkeptesai thn ghn kai potizeiV authn× uperploutizeiV authn× o potamoV tou Qeou einai plhrhV udatwn× etoimazeiV ton siton autwn, epeidh outw dietaxaV.

10

Ta aulakia authV potizeiV× exomalizeiV touV bwlouV authV× apaluneiV authn dia stalakthV brochV× eulogeiV ta blasthmata authV.

11

StefanoneiV to etoV me ta agaqa sou× kai ta icnh sou stalazousi pacoV.

12

Stalazousin ai boskai thV erhmou kai oi lofoi perizwnontai caran.

13

Ai pediadeV einai endedumenai poimnia kai ai koiladeV eskepasmenai upo sitou× alalazousi kai eti umnologousi.

Psalms 66

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: