Modern Greek Bible

Psalms 63

Psalms

Return to Index

Chapter 64

1

[] <> Akouson, Qee, thV fwnhV mou en th dehsei mou× apo tou fobou tou ecqrou fulaxon thn zwhn mou.

2

Skepason me apo sumbouliou ponhrwn, apo fruagmatoV ergazomenwn anomian×

3

oitineV akonwsin wV romfaian thn glwssan autwn× etoimazousin wV belh logouV pikrouV,

4

dia na toxeuwsi krufiwV ton amempton× exaifnhV toxeuousin auton kai den fobountai.

5

Stereountai epi ponhrou pragmatoV× meletwsi na kruptwsi pagidaV, legonteV, TiV qelei idei autouV;

6

Anicneuousin anomiaV× apekamon anicneuonteV epimelwV× ekastou de ta entoV kai h kardia einai buqoV.

7

[] All' o QeoV qelei toxeusei autouV× apo aifnidiou belouV qelousin eisqai ai plhgai autwn.

8

Kai oi logoi thV glwsshV autwn qelousi pesei ep' autou× qelousi feugei panteV oi bleponteV autouV.

9

Kai qelei fobhqh paV anqrwpoV, kai qelousi dihghqh to ergon tou Qeou kai ennohsei taV ergasiaV autou.

10

O dikaioV qelei eufranqh eiV ton Kurion kai qelei elpizei ep' auton× kai qelousi kaucasqai panteV oi euqeiV thn kardian.

Psalms 65

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: