Modern Greek Bible

Psalms 62

Psalms

Return to Index

Chapter 63

1

[] <> Qee, su eisai o QeoV mou× apo prwiaV se zhtw× se diya h yuch mou, se poqei h sarx mou, en gh erhmw, xhra kai anudrw×

2

dia na blepw thn dunamin sou kai thn doxan sou, kaqwV se eidon en tw agiasthriw.

3

[] Dioti to eleoV sou einai kalhteron para thn zwhn× ta ceilh mou qelousi se epainei.

4

Outw qelw se eulogei en th zwh mou× en tw onomati sou qelw uyonei taV ceiraV mou.

5

WV apo pacouV kai muelou qelei cortasqh h yuch mou kai dia ceilewn agalliasewV qelei umnei to stoma mou,

6

Otan se enqumwmai epi thV strwmnhV mou, eiV se meletw en taiV fulakaiV thV nuktoV.

7

[] Epeidh estaqhV bohqeia mou× dia touto upo thn skian twn pterugwn sou qelw cairei.

8

Prosekollhqh h yuch mou katopin sou× h dexia sou me uposthrizei.

9

Oi de zhtounteV thn yuchn mou, dia na exoloqreuswsin authn, qelousin embh eiV ta katwtata merh thV ghV×

10

qelousi pesei dia romfaiaV× qelousin eisqai meriV alwpekwn.

11

O de basileuV qelei eufranqh epi ton Qeon× qelei doxasqh paV o omnuwn eiV auton× dioti qelei fracqh to stoma twn lalountwn yeudoV.

Psalms 64

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: