Modern Greek Bible

Psalms 60

Psalms

Return to Index

Chapter 61

1

[] <> Eisakouson, Qee, thV kraughV mou× prosexon eiV thn proseuchn mou.

2

Apo twn peratwn thV ghV proV se qelw krazei, otan lipoqumh h kardia mou. Odhghson me eiV thn petran, htiV einai parapolu uyhlh di' eme.

3

Dioti su egeineV katafugh mou, purgoV iscuroV emprosqen tou ecqrou.

4

En th skhnh sou qelw paroikei diapantoV× qelw katafugei upo thn skephn twn pterugwn sou. Diayalma.

5

[] Dioti su, Qee, eishkousaV twn eucwn mou× edwkaV moi thn klhronomian twn foboumenwn to onoma sou.

6

QeleiV prosqesei hmeraV eiV taV hmeraV tou basilewV× ta eth autou aV hnai eiV genean kai genean.

7

Qelei diamenei eiV ton aiwna enwpion tou Qeou× kame na diafulattwsin auton to eleoV kai h alhqeia.

8

Outw qelw yalmwdei diapantoV to onoma sou, dia na ekplhrw taV eucaV mou kaq' hmeran.

Psalms 62

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: