Modern Greek Bible

Psalms 59

Psalms

Return to Index

Chapter 60

1

[] <> Qee, aperriyaV hmaV× dieskorpisaV hmaV× wrgisqhV× epistreyon eiV hmaV.

2

EseisaV thn ghn× diescisaV authn× iasai ta suntrimmata authV, dioti saleuetai.

3

EdeixaV eiV ton laon sou pragmata sklhra× epotisaV hmaV oinon parafrosunhV.

4

EdwkaV eiV touV foboumenouV se shmaian, dia na uyonhtai uper thV alhqeiaV. Diayalma.

5

Dia na eleuqeronwntai oi agaphtoi sou, swson dia thV dexiaV sou kai epakouson mou.

6

[] O QeoV elalhsen en tw agiasthriw autou× qelw cairei× qelw moirasei thn Sucem kai thn koilada Sokcwq qelw diametrhsei.

7

Emou einai o Galaad kai emou o ManasshV× o men Efraim einai h dunamiV thV kefalhV mou× o de IoudaV o nomoqethV mou×

8

O Mwab einai h lekanh tou niyimatoV mou× epi ton Edwm qelw riyei to upodhma mou× alalaxon ep' emoi, Palaistinh.

9

TiV qelei me ferei eiV thn periteteicismenhn polin; tiV qelei me odhghsei ewV Edwm;

10

Ouci su, Qee, o aporriyaV hmaV; kai den qeleiV exelqei, Qee, meta twn strateumatwn hmwn;

11

Bohqhson hmaV apo thV qliyewV× dioti mataia einai h para twn anqrwpwn swthria.

12

Dia tou Qeou qelomen kamei andragaqiaV, kai autoV qelei katapathsei touV ecqrouV hmwn.

Psalms 61

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: