Modern Greek Bible

Psalms 58

Psalms

Return to Index

Chapter 59

1

[] <> Eleuqerwson me ek twn ecqrwn mou, Qee mou× uperaspison me apo twn epanistamenwn ep' eme.

2

Eleuqerwson me apo twn ergazomenwn thn anomian kai swson me apo andrwn aimatwn.

3

Dioti, idou, enedreuousi thn yuchn mou× dunatoi sunhcqhsan kat' emou× ouci, Kurie, dia anomian mou oude dia amartian mou×

4

cwriV na uparch en emoi anomia, trecousi kai etoimazontai. Exegerqhti eiV sunanthsin mou kai ide.

5

Su loipon, Kurie o QeoV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, exupnhson dia na episkefqhV panta ta eqnh. Mh elehshV mhdena ek twn doliwn parabatwn. Diayalma.

6

Epistrefousi to esperaV× ulaktousin wV kuneV kai kuklousi thn polin.

7

Idou, autoi ekceousi logouV dia tou stomatoV autwn× romfaiai einai eiV ta ceilh autwn× epeidh legousi, TiV akouei;

8

[] Alla su, Kurie, qeleiV gelasei ep' autouV× qeleiV mukthrisei panta ta eqnh.

9

En th dunamei autwn epi se qelw elpizei× dioti su, Qee, eisai to propurgion mou.

10

O QeoV tou eleouV mou qelei me profqasei× o QeoV qelei me kamei na idw thn ekdikhsin epi touV parafulattontaV me.

11

Mh foneushV autouV, mhpote lhsmonhsh auto o laoV mou× diaskorpison autouV en th dunamei sou kai tapeinwson autouV, Kurie, h aspiV hmwn.

12

Dia thn amartian tou stomatoV autwn, dia touV logouV twn ceilewn autwn, aV piasqwsin en th uperhfania autwn× kai dia thn kataran kai to yeudoV, ta opoia lalousi.

13

Katastreyon autouV, en orgh katastreyon autouV, wste na mh uparcwsi× kai aV gnwriswsin oti o QeoV despozei en Iakwb, ewV twn peratwn thV ghV. Diayalma.

14

AV epistrefwsi loipon to esperaV, aV ulaktwsin wV kuneV kai aV perikuklwsi thn polin.

15

AV periplanwntai dia trofhn× kai an den cortasqwsin, aV gogguzwsin.

16

Egw de qelw yallei thn dunamin sou, kai to prwi qelw umnologei en agalliasei to eleoV sou× dioti egeineV propurgion mou kai katafugion en th hmera thV qliyewV mou.

17

W dunamiV mou, se qelw yalmwdei× dioti su, Qee, eisai to propurgion mou, o QeoV tou eleouV mou.

Psalms 60

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: