Modern Greek Bible

Psalms 57

Psalms

Return to Index

Chapter 58

1

[] <> AlhqwV ara laleite dikaiosunhn; krinete met' euquthtoV, uioi twn anqrwpwn;

2

Malista en th kardia ergazesqe adikiaV× diamoirazete thn adikian twn ceirwn saV en th gh.

3

Apexenwqhsan oi asebeiV ek mhtraV× eplanhqhsan apo koiliaV oi lalounteV yeudoV.

4

Ecousi farmakion wV to farmakion tou ofewV× einai omoioi me thn kwfhn aspida, htiV frattei ta wta authV×

5

htiV den qelei na akoush thn fwnhn twn gohtwn, twn gohteuontwn toson epidexiwV.

6

[] Qee, suntriyon autwn touV odontaV en tw stomati autwn× Kurie, kataqrauson touV kunodontaV twn leontwn.

7

AV dialuqwsin wV udwr kai aV reuswsi× qelei ekpemyei ta belh autou, ewsou exoloqreuqwsin.

8

WV kocliaV dialuomenoV aV parelqwsin× wV examblwma gunaikoV aV mh idwsi ton hlion.

9

Prin auxhqwsin ai akanqai saV, wste na geinwsi ramnoi, zwntaV wV en orgh, qelei arpasei autouV en anemostrobilw.

10

O dikaioV qelei eufranqh, otan idh thn ekdikhsin× touV podaV autou qelei niyei en tw aimati tou asebouV.

11

Kai ekastoV qelei legei, Ep' alhqeiaV einai karpoV dia ton dikaion× ep' alhqeiaV einai QeoV, krinwn epi thV ghV.

Psalms 59

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: