Modern Greek Bible

Psalms 56

Psalms

Return to Index

Chapter 57

1

[] <> Elehson me, w Qee, elehson me× dioti epi se pepoiqen h yuch mou, kai epi thn skian twn pterugwn sou qelw elpizei, ewsou parelqwsin ai sumforai.

2

Qelw krazei proV ton Qeon ton Uyiston, proV ton Qeon ton euodounta ta panta di' eme.

3

Qelei exaposteilei ex ouranou kai qelei me swsei× qelei katasthsei oneidoV ton caskonta na me katapih× Diayalma× o QeoV qelei exaposteilei to eleoV autou kai thn alhqeian autou.

4

H yuch mou einai metaxu leontwn× koitomai metaxu flogerwn anqrwpwn, twn opoiwn oi odonteV einai logcai kai belh kai h glwssa autwn xifoV oxu.

5

Uywqhti, Qee, epi touV ouranouV× h doxa sou aV hnai ef' olhn thn ghn.

6

Pagida htoimasan eiV ta bhmata mou× h yuch mou ekinduneue na pesh× eskayan emprosqen mou lakkon, enepesan eiV auton. Diayalma.

7

[] Etoimh einai h kardia mou, Qee, etoimh einai h kardia mou× qelw yallei kai yalmwdei.

8

Exegerqhti, doxa mou× exegerqhti, yalthrion kai kiqara× qelw exegerqh to prwi.

9

Qelw se epainesei, Kurie, metaxu lawn× qelw yalmwdei eiV se metaxu eqnwn.

10

Dioti emegalunqh ewV twn ouranwn to eleoV sou, kai ewV twn nefelwn h alhqeia sou.

11

Uywqhti, Qee, epi touV ouranouV× h doxa sou aV hnai ef' olhn thn ghn.

Psalms 58

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: